Nik
 
 
Lived in the states for a few years now back in the UK, still lost though. Content creator and video gamer somewhere in all the madness.
Rời mạng
Nhóm yêu thích
EU Gaming Organisation
30
Thành viên
1
Đang chơi
10
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Trưng bày ảnh chụp
Counter-Strike: Global Offensive
4

Hoạt động gần đây

7.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg03
2.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg07, 2022
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg07, 2022