S4ge hellcase.com
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғᴜᴄᴋᴇᴅ ʏᴏᴜ 👌
 
 
Ɑ͞ ̶͞ ̶͞ ﻝﮞ
Discord: https://discord.gg/upHmfqc
Currently Offline
Artwork Showcase
ɪ'ᴍ ᴀʟᴡᴀʏs ʙᴜsʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟ ᴏ ᴀ ᴅ ɪ ɴ ɢ⠀.⠀.⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ./:::::::::::::::::”,,,::\|”~,,\,:”~-\”: :”,::::/: :/:::,“: :/::,“/:::,“:::/
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ /::::::::::::::::::/,__”,\: : ,,-~”,”',,: : :\:/: :/:,“,-~,”,”:/:,,“:,//'
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |:::::::::::::::::/:o:::o: :,,“/. ,“:\.|: : : : “: '”:/./,,”\.'|”/::::::|“
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|::::::/:::::::::/::/|:::|.\: : \.|'|¯;|..|.|: : : : : : : :|.||;;;|././:|:::|:::|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|::|:::|::::::::/::'-':::'-,': : '\'\'~'_/,/: : : : : : ,: :'-'-¯-'~': |:::|:::|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|::|:::|::::::::/::::|:::::'|: : : “' ¯: : : : : : : : : :\: : : : : : /::::'\::|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|::|:::|:::::::/:::::|:::::'\: : : : : : : : : : : : : : :': : : : : :/::::::|::|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ \:|:::|::::::|::::::|::::::|,: : : : : : : : : :__,: : : : : : :,-“:::::::|::|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .'\|::|::::::|::::::||::::::\'~,: : : : : : : :'--~': : : : ,,~”\:::::::::|:/
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀.'\:|:::::|::::::/.|::::::|: : “~,: : : : : : : : ,,-~,”::::::'\:::::::|:/
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ .\\:::::|”~,/,|:::::::|: : : : ¯”~,,,,~”:::,,'\::::::::\-,,_::|/


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      —⠀ ғ ʀ ɪ ᴇ ɴ ᴅ ⠀⠀ɪ ɴ ᴠ ɪ ᴛ ᴇ s ⠀—


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱╲

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ →⠀  ʙ ᴇ ғ ᴏ ʀ ᴇ ⠀ᴀ ᴅ ᴅ ɪ ɴ ɢ ⠀ᴍᴇ,⠀ᴘ ʟ ᴇ ᴀ s ᴇ ⠀ ʟ ᴇ ᴀ ᴠ ᴇ ⠀ᴀ ⠀ᴄ ᴏ ᴍ ᴍ ᴇ ɴ ᴛ ⠀←
 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╳⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛ ʀ ᴀ ᴅ ᴇ ʟ ɪ ɴ ᴋ    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ╳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ →⠀ɪ ⠀⠀ ᴄʟᴇᴀɴ ⠀ ᴍʏ⠀⠀ғʀɪᴇɴᴅ ⠀ʟɪsᴛ⠀ ᴇᴠᴇʀʏ⠀ ᴍᴏɴᴛʜ ⠀←

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ╲╱

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      —⠀⠀ᴏ ᴛ ʜ ᴇ ʀ⠀⠀ᴛ ʜ ɪ ɴ ɢ s⠀⠀—

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ╱╲
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛʜᴀᴛ's ᴍʏ ғᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ sᴏɴɢ

⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀    ⠀ sᴛᴇᴀᴍʀᴇᴘ [steamrep.com]

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ [discord.gg]

⠀⠀⠀  ⠀⠀    ⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀    ⠀ sᴛᴇᴀᴍᴅʙ [steamdb.info]

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛ ᴇ ʀ ᴍ s ⠀ᴏ ғ ⠀s ᴇ ʀ ᴠ ɪ ᴄ ᴇ [termsofservice.cf]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ╲╱


"ᴅɪᴅ ɪ ᴇᴠᴇʀ ᴛᴇʟʟ ʏᴏᴜ ᴡʜᴀᴛ ᴛʜᴇ ᴅᴇғɪɴɪᴛɪᴏɴ ᴏғ ɪɴsᴀɴɪᴛʏ ɪs? ɪɴsᴀɴɪᴛʏ ɪs ᴅᴏɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴇxᴀᴄᴛ… sᴀᴍᴇ ғᴜᴄᴋɪɴɢ ᴛʜɪɴɢ… ᴏᴠᴇʀ ᴀɴᴅ ᴏᴠᴇʀ ᴀɢᴀɪɴ, ᴇxᴘᴇᴄᴛɪɴɢ… sʜɪᴛ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ." - vααs mσntєnєgrσ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀\: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-'\,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀\ : : : : : : : : : :'\: : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-',_
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ \: : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :,~,_
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀\: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :_._ : : : : : : \: : : : : : : : : : : : :”-,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀\: : : : : : : : : : \: : : : : : : : ( O ) : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : '\._
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀\ : : : : : : : : : '\': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀\ : : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /""
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ \ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : _=" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ \,: : : : : : : : : \: :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~~ '

Recent Activity

16.2 hrs on record
last played on Jul 24
15.0 hrs on record
last played on Jul 15
347 hrs on record
last played on Jun 27
Juce Aug 1 @ 5:17pm 
+rep, nice person
can you send me a friend request?
360NSGR Jun 21 @ 7:04am 
nig
360NSGR Jun 21 @ 7:04am 
ger
🐝 Dear S4ge... 🔋
→ Lost: gray and white female cat. Answers to electric can opener.
→ Dogs just don't seem to be able to tell the difference between important people and the rest of us.

💃 ♫ 🐟 ♫ 🚕 ♫ 🍖 ♫ ⛳ ♫ 🍧 ♫ 🍆 ♫ 🎁 ♫ 🐠 ♫ 🐊 ♫ 👹 ♫ 🐳 ♫ 📒 ♫ 🚙 ♫ 🕺
Yours truly, Vern Mouzas (the cat)
🏓 https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1167098346 📀
霖霖 Mar 28 @ 5:31am 
Congratulations!!! you became the winner of our giveaway and your prize is a M9 Bayonet | Marble Fade ! All you have to do is to go on empire-award.fun and use the FADE promo code!
__LooNaR__ Jan 4 @ 3:39am 
-rep noob with hacks .!.