365 giờ được ghi nhận
Huy hiệu EVE Online
Protectorate Ensign
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 23 Thg07, 2013 @ 9:19am