mokuro
 
 
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Vật phẩm muốn trao đổi
5,333
Vật phẩm đã sở hữu
25,246
Trao đổi đã thực hiện
41,046
Giao dịch tại chợ
Trưng bày ảnh chụp
No Man's Sky
1
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
21
Trùm đã chiến đấu
17

Điểm kinh nghiệm đạt được
17,048,244
Trưng bày thành tựu
1,242
Thành tựu
6
Trò chơi toàn vẹn
26%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
King Bruhwaggle 15 Thg08 @ 10:20am 
added for giftable collector cache sets ti9
Gul'daniel 15 Thg08 @ 7:28am 
added for ti9 cache sf pudge and tidehunter
hexxy 12 Thg08 @ 12:16am 
added for dark willow ti9 cache
pos 1 or feed 11 Thg08 @ 11:04am 
Added ti8 cache 2 axe and nightstalker
anime and heroin 10 Thg08 @ 10:35am 
added for grim ti9 cache
Snowmanjoe 10 Thg08 @ 9:07am 
added for ti9 first drow cache set