✪ sack of nuts 124
a knowledgeable player with acne =DD   Dubai, United Arab Emirates
 
 
𝐓𝐑𝐔𝐌𝐏 FOR 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀

[KZ] LJ: 266.54 units [8 Strafes | 249 Pre | 341 Max | 56 Height | 81% Sync] [260 block] PB
[KZ] Sync: 1. 100% - 2. 88% - 3. 92% - 4. 100% - 5. 100% - 6. 77% - 7. 62% - 8. 33% [84%]

https://www.youtube.com/watch?v=xdJPHlhKTR4
https://www.youtube.com/watch?v=hdt5Em8P6Jc (10:10)
Artwork Showcase
Linkerbaan :D
4 2
»´ﮛćɧέŋĵą.✘ Feb 21 @ 2:33am 
ʜᴇʟʟᴏ, ᴄᴀɴ ʏᴏᴜ ʟᴇᴀᴠᴇ ᴍᴇ 𝟼 ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛs ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘʀᴏғɪʟᴇ, ᴘʟᴇᴀsᴇ? :2016villain:
:pepedetective::pepedetective::pepedetective::pepedetective::pepedetective:ᴛʜᴀɴᴋs ᴀɴᴅ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɴɪᴄᴇ ᴅᴀʏ! :kissyou:
»´ﮛćɧέŋĵą.✘ Feb 19 @ 2:03am 
:pepedetective::ListRing::ListRing::pepedetective::ListRing::ListRing::pepedetective:
:ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing:
:ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing:
:pepedetective::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::pepedetective:
:pepedetective::pepedetective::ListRing::ListRing::ListRing::pepedetective::pepedetective:
:pepedetective::pepedetective::pepedetective::ListRing::pepedetective::pepedetective::pepedetective:
n1ghty Feb 17 @ 12:53pm 
csgo is going to die cuz of people like you...
»´ﮛćɧέŋĵą.✘ Feb 17 @ 2:03am 
:pepedetective::ListRing::ListRing::pepedetective::ListRing::ListRing::pepedetective:
:ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing:
:ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing:
:pepedetective::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::pepedetective:
:pepedetective::pepedetective::ListRing::ListRing::ListRing::pepedetective::pepedetective:
:pepedetective::pepedetective::pepedetective::ListRing::pepedetective::pepedetective::pepedetective:
»´ﮛćɧέŋĵą.✘ Feb 14 @ 9:31am 
:pepedetective::ListRing::ListRing::pepedetective::ListRing::ListRing::pepedetective:
:ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing:
:ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing:
:pepedetective::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::ListRing::pepedetective:
:pepedetective::pepedetective::ListRing::ListRing::ListRing::pepedetective::pepedetective:
:pepedetective::pepedetective::pepedetective::ListRing::pepedetective::pepedetective::pepedetective:
atlas Feb 14 @ 12:05am 
Write me a comment why add :3