Huy hiệu Game Dev Tycoon
Early Years
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 29 Thg06, 2014 @ 2:54am
The Start
1 trong 6, sê-ri 1
The Itch
2 trong 6, sê-ri 1
The Vacation
3 trong 6, sê-ri 1
The Mug
4 trong 6, sê-ri 1
The Lab
5 trong 6, sê-ri 1
The Poster
6 trong 6, sê-ri 1