Artwork Showcase
឵឵឵឵឵឵឵
3
Review Showcase
3.5 Hours played
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♫ Ŧɨłłɏ Ŧɨłłɏ ɃØM ♫⠀⠀⠀⠀
───────⚪───────────────────────────────────
⠀▐▐ ⠀►▏ ⠀⠀──○─ 🔊 ⠀₁:₂₅ / ₃:₅₀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴴᴰ⚙ ❐ ⊏⊐
https://www.youtube.com/watch?v=OX5wTMNvSmA
Screenshot Showcase
Achievement Showcase
382,295
Achievements
361
Perfect Games
96%
Avg. Game Completion Rate
Items Up For Trade
666
Items Owned
1,091
Trades Made
12,613
Market Transactions
:TheseEyesL::TheseEyesR::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::TheseEyesL::TheseEyesR:
:2017trophy::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::2017trophy:
:2017trophy::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::2017trophy:
:2017trophy::666::666::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::666::666::666::666::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::666::666::666::666::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::666::666::666::2017trophy:
:2017trophy::666::666::cvlt::666::666::666::666::666::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::666::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::666::666::666::666::2017trophy:
:2017trophy::666::666::cvlt::666::666::666::666::666::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::666::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::666::666::666::666::2017trophy:
:2017trophy::666::666::cvlt::666::666::666::666::666::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::666::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::666::666::666::666::2017trophy:
:2017trophy::666::666::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::666::666::666::666::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::666::666::666::666::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::666::666::666::2017trophy:
:2017trophy::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::2017trophy:
:2017trophy::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::2017trophy:
:2017trophy::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::666::cvlt::666::666::666::2017trophy:
:2017trophy::666::666::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::666::666::666::666::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::666::666::666::666::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::cvlt::666::666::666::2017trophy:
:2017trophy::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::2017trophy:
:2017trophy::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::666::2017trophy:
:TheseEyesL::TheseEyesR::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::TheseEyesL::TheseEyesR:
Favorite Group
Wɇłȼømɇ ŧø Mɏ ĦɆŁŁ
4
Members
0
In-Game
0
Online
0
In Chat
­­­
:InfectedHead::RedInfected::InfectedHead::RedInfected::InfectedHead::RedInfected::InfectedHead::RedInfected::InfectedHead::RedInfected::InfectedHead::RedInfected::InfectedHead::RedInfected::InfectedHead::RedInfected::InfectedHead::RedInfected::InfectedHead::RedInfected::InfectedHead::RedInfected::InfectedHead::RedInfected::InfectedHead::RedInfected:
:bsskull:Wɇłȼømɇ ŧø mɏ SŧɇȺm ᵽɍøfɨłɇ.Ꝁɨđđɨnǥ, ɏøᵾ'ɍɇ nøŧ wɇłȼømɇ ħɇɍɇ:bsskull:

        Sømɇønɇ ǥɍøȺns Ⱥnđ mᵾŧŧɇɍs,
        Ⱥnđ ꝗᵾɨɇŧłɏ øn ŧħɇ ǥłȺss
        SħȺɍᵽ ȼłȺws ħɇ wɇȺɍs ȺwȺɏ...
        Ŧħɨs ɨs ȼłɇȺɍłɏ nøŧ ǥøøđ.

        ĦɇȺɍ ɍȺsᵽɏ ƀɍɇȺŧħ
        Ɨn Ⱥ đȺɍꝁ wȺɍđɍøƀɇ,
        Ɨ'm wȺɨŧɨnǥ...
        Ɨ'm ǥønnȺ đɨɇ ŧønɨǥħŧ!


:odoc:ƗnføɍmȺŧɨøn føɍ nɇwȼømɇɍs . Ɏɇs, Ɨ WĦ Ⱥnđ Ⱥɨm, Ɨ'm Ⱥ føøł ŧø VȺȻ øn Ⱥn Ⱥȼȼøᵾnŧ wɨŧħ 5ƻ0+ ǥȺmɇs, 370+ŧø ŧħɇ Ⱥȼħɨɇvɇmɇnŧs Ⱥnđ łvł 150 sŧɇȺm.
☭MȺɨn ǥȺmɇ:

1) [🅲🆂:🅶🅾] - 𝔹𝕚𝕘𝕊𝕥𝕒𝕣
2) [🆃🅾🅼 🅲🅻🅰🅽🅲🆈'🆂 🆁🅰🅸🅽🅱🅾🆆 🆂🅸🆇 🆂🅸🅴🅶🅴] - 𝔾𝕠𝕝𝕕 𝟙
3) [🅶🆃🅰 5] - 𝟙𝟛𝟘+ 𝕝𝕧𝕝
4) [🅿🆄🅱🅶] - 𝔾𝕣𝕒𝕟𝕕𝕄𝕒𝕤𝕥𝕖𝕣 𝟚𝟘𝟞𝟘+ℝℙ [🅳🆄🅾|🆃🅿🅿]
𝕄𝕒𝕩 𝕂𝕚𝕝𝕝𝕤:
𝔼𝕧𝕖𝕟𝕥𝕤 - 𝟙𝟞
𝕄𝕄 - 𝟙𝟙
5) [🆃🅾🅼 🅲🅻🅰🅽🅲🆈'🆂 🆃🅷🅴 🅳🅸🆅🅸🆂🅸🅾🅽™]
𝟛𝟘 𝕝𝕧𝕝 𝕤𝕠𝕝𝕠[𝟚𝟡𝟙 𝕣𝕒𝕥𝕖]
𝟡𝟡 𝕝𝕧𝕝 𝕕𝕒𝕣𝕜 𝕫𝕠𝕟𝕖

:10_level: 🅿🅰🆂🆂🅴🅳! :ZAT_Correct:
:20_level: 🅿🅰🆂🆂🅴🅳! :ZAT_Correct:
:30_level: 🅿🅰🆂🆂🅴🅳! :ZAT_Correct:
:40_level: 🅿🅰🆂🆂🅴🅳! :ZAT_Correct:
:50_level: 🅿🅰🆂🆂🅴🅳! :ZAT_Correct:
:60_level: 🅿🅰🆂🆂🅴🅳! :ZAT_Correct:
:70_level: 🅿🅰🆂🆂🅴🅳! :ZAT_Correct:
:80_level: 🅿🅰🆂🆂🅴🅳! :ZAT_Correct:
:90_level: 🅿🅰🆂🆂🅴🅳! :ZAT_Correct:
:100_level: 🅿🅰🆂🆂🅴🅳! :ZAT_Correct:

Ŧø Ⱥđđ mɇ ŧø ɏøᵾɍ fɍɨɇnđs łɨsŧ ɏøᵾ ħȺvɇ ŧø mɇɇŧ Ⱥ fɇw sɨmᵽłɇ ɍɇꝗᵾɨɍɇmɇnŧs:
1. 50 + ŁVŁ
ƻ. Ᵽɍøfɨłɇ ɨs NØŦ ħɨđđɇn
3.Ŧħɇ nø VȺȻ / Ȼømmᵾnɨŧɏ ƀȺn
4. Ᵽɍøfɨłɇ sħøᵾłđ nøŧ ɍȺɨsɇ đøᵾƀŧs Ⱥƀøᵾŧ ɏøᵾɍ ȺđɇꝗᵾȺȼɏ


:h_cross: Ƀᵾŧ ɇvɇn ɨf Ⱥłł ŧħɇ ɍɇꝗᵾɨɍɇmɇnŧs Ⱥɍɇ mɇŧ, Ɨ đøn'ŧ ǥɨvɇ Ⱥ fᵾȼꝁ. Đøn'ŧ wȺsŧɇ mɏ ŧɨmɇ.

:h_cross:ℝ𝕦𝕝𝕖𝕤!

╱¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯╲
:RedOrbus: ĐØN'ŧ Ⱥsꝁ mɇ sŧᵾᵽɨđ ꝗᵾɇsŧɨøns!
:RedOrbus: ĐØN'ŧ đɨsŧɍȺȼŧ mɇ wħɇn Ɨ'm ƀᵾsɏ
:RedOrbus: ĐØN'ŧ ȼȺłł mɇ ŧø ᵽłȺɏ ǥȺmɇs Ɨ đøn'ŧ ħȺvɇ!
╲__________________________________________________________________╱

:h_cross:ℝ𝕖𝕞𝕠𝕧𝕖 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕𝕤 𝕝𝕚𝕤𝕥 𝕚𝕗:

╱¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯╲
:barclay3: Ƀɇǥǥɨnǥ føɍ sꝁɨns\mȺᵽs\ǥȺmɇs Ⱥnđ øŧħɇɍ ŧħɨnǥs. :barclay3:
:barclay3: Ŧħɇ ᵽɍɇsɇnȼɇ øf Ⱥ VȺȻ ƀȺn :barclay3:
:barclay3: SᵽȺm ɨnvɨŧȺŧɨøns :barclay3:
:barclay3: Ħɨđđɇn ᵽɍøfɨłɇ :barclay3:
:barclay3: ɪ ᴊᴜꜱᴛ ᴅᴏɴ'ᴛ ʟɪᴋᴇ yᴏᴜ.:barclay3:
:barclay3: Ⱥmƀɨǥᵾøᵾs sᵽȺm ɨn ᵽɍɨvȺŧɇ mɇssȺǥɇs Ⱥnđ ȼømmɇnŧs. :barclay3:
╲__________________________________________________________________╱

:h_cross:𝕊𝕥𝕒𝕥𝕦𝕤𝕖𝕤:

╱¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯╲
:fire: Ɨn ŧħɇ nɇŧwøɍꝁ. Wɍɨŧɇ, đø nøŧ Ⱥnswɇɍ. [magibon.com]
:fire: Øᵾŧ � [neave.tv]
Workshop Showcase
   ░▀█░█████████████████▀▀░░░██░████
   ▄▄█████████████████▀░░░░░░██░████
   ███▀▀████████████▀░░░░░░░▄█░░████
   ███▄░░░░▀▀█████▀░▄▀▄░░░░▄█░░▄████
   ░███▄▄░░▄▀▄░▀███▄▀▀░░▄▄▀█▀░░█████
   ▄▄█▄▀█▄▄░▀▀████████▀███░░▄░██████
   ▀████▄▀▀▀██
0 ratings
Favorite Guide
Created by - حنداع
8 ratings
ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ Gᴏᴅ, ᴍᴀɴ ɪs Gᴏᴅ.

Gᴏᴅ ɪs ᴏɴʟʏ ᴛʜᴇ ɢᴇɴᴇʀᴀʟ ᴇɴᴇʀɢʏ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ, ᴀɴᴅ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴄᴀɴ ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ғᴏʀ ᴛʜᴇɪʀ ᴏᴡɴ ᴜsᴇ.

Gᴏᴅ ɪs ᴍʏsᴇʟғ.

4Gᴏᴅ ɪs ɴᴏᴛʜɪɴɢɴᴇss.

ɴᴏᴛʜɪɴɢɴᴇss ɪs Mᴇ.

Sek May 10 @ 4:14am 
:2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain:
ᴊᴜsᴛ ʏᴏᴜ ᴀɴᴅ ᴍᴇ, ғᴏʀᴇᴠᴇʀ, ᴇɴᴅʟᴇss.
:2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain::2016villain:
Sek Apr 21 @ 5:38pm 
ʜᴀᴘᴘʏ ᴇᴀsᴛᴇʀ! 🐰🥚
ОригЕНалеН Я Mar 20 @ 9:00am 
___________________________________
 | Windows           [-][口] | X] |+rep
 | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
 |Windows обнаружил на вашем компьютере Гей порно с вашим участем |
 | Удалить видео?             |
 |  ______  ______  _____  |
 |  |No   |  |No   |   |No   I   |
 |   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  |
حنداع Feb 19 @ 7:20am 
:666:
حنداع Feb 19 @ 7:20am 
I like your Showcase
Sek Feb 4 @ 4:41am 
:heartblue::heartblue::Barb::Barb::Barb::Barb::Barb::heartblue::heartblue:
:heartblue::Barb::bluejewel::bluejewel::Barb::bluejewel::bluejewel::Barb::heartblue:
:Barb::bluejewel::anywaycoldsplash::anywaycoldsplash::bluejewel::anywaycoldsplash::anywaycoldsplash::bluejewel::Barb:
:Barb::bluejewel::anywaycoldsplash::anywaycoldsplash::anywaycoldsplash::anywaycoldsplash::anywaycoldsplash::bluejewel::Barb:
:Barb::Barb::bluejewel::anywaycoldsplash::anywaycoldsplash::anywaycoldsplash::bluejewel::Barb::Barb:
:Barb::Barb::Barb::bluejewel::anywaycoldsplash::bluejewel::Barb::Barb::Barb:
:heartblue::Barb::Barb::Barb::bluejewel::Barb::Barb::Barb::heartblue:
:heartblue::heartblue::Barb::Barb::Barb::Barb::Barb::heartblue::heartblue: