Unfortunately I Cannot Quack
Spriteathan Cranberry   Ham Lake, Minnesota, United States
 
 
Hiện đang rời mạng

Hoạt động gần đây

32 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg04
65 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg03
1,536 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg03
kennygblur10 17 Thg03 @ 10:04am 
hello
DUKE NUKEM QUOTES 7 Thg11, 2020 @ 5:29pm 
are you alive dude?
kennygblur10 15 Thg10, 2020 @ 9:50am 
sup
kennygblur10 29 Thg06, 2020 @ 3:46pm 
hey if you see this can you qauck
i had to unfrend for reasons but i still am playing tf2
check my group for details
DUKE NUKEM QUOTES 1 Thg06, 2020 @ 1:06pm 
added cuz I love your username
if no accept thats ok
Unfortunately I Cannot Quack 29 Thg05, 2020 @ 3:47pm 
No, I cannot quack