Markellus
Marcel Bulla
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Trưng bày thành tựu
4,324
Thành tựu
12
Trò chơi toàn vẹn
33%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Couldn't wait for an update, i created my own minimap :P
15 10 2
Vật phẩm muốn trao đổi
1,254
Vật phẩm đã sở hữu
58
Trao đổi đã thực hiện
1,719
Giao dịch tại chợ

Hoạt động gần đây

36 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg03
3.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg03
3.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg03