manic
bot #1
 
 
post on profile before adding
send me a trade
Hiện đang chơi
Rust

Hoạt động gần đây

372 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
2.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg04
170 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg03
BJ 29 Thg03 @ 5:05pm 
Refill refs bro
zacharubound3 29 Thg03 @ 5:14am 
f,uck you ♥♥♥♥♥
zacharubound3 29 Thg03 @ 5:14am 
♥♥♥♥ing idiot
manic 29 Thg03 @ 4:38am 
my bot isn't accepting because it doesn't have a buy order for that item
zacharubound3 29 Thg03 @ 3:38am 
why your bot wont accept
BJ 28 Thg03 @ 11:51pm 
Your bot is poor in refs...