Managarmr
Bernardo   Portugal
 
 
Trade Offers
Quickmatch [www.steamtradematcher.com]
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 6 giờ, 26 phút trước
Trưng bày thành tựu
1,384
Thành tựu
17%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Vật phẩm muốn trao đổi
764
Vật phẩm đã sở hữu
187
Trao đổi đã thực hiện
190
Giao dịch tại chợ
Trade Offers
Quickmatch [www.steamtradematcher.com]

Hoạt động gần đây

0.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg02
1.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg02
103 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg01