☢Magic M〄nkey☢
Sheldon Kirk   Braintree, Essex, United Kingdom (Great Britain)
 
 
No information shall be given to those who shall be known in the Monkey Portal!!:GDCreep:
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
1,129
Thành tựu
18%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
304
Giờ đã chơi
47
Thành tựu
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 1,317 giờ
Started game
Made a Hatchet
Crapped myself while running to a Turtle (Probably was so excited)
Got rekt from the Turtle Twice
Harvested my own body
The rest was a Blur
10/Potato

Hoạt động gần đây

1,273 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg01
3.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg01
648 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg01
GoldCharms 14 Thg01, 2016 @ 1:32pm 
No more Magic :P
Nexxxy(✿◠‿◠) 24 Thg08, 2015 @ 12:50pm 
Δ~~Δ
ξ •ェ• ξ
ξ ~ ξ
ξ  ξ
ξ  ⌒~~~~〇
ξ   ,     ξ
ξ ξξ ξ~~~ξ ξ
ξ_ξ ξ_ξ   ξ_ξ

Here is a lama, treat him with love and respect then we can eat him later
Nexxxy(✿◠‿◠) 18 Thg08, 2015 @ 11:58am 
▕▔▔▏▕▔▔▏▕▔▔▏▕▔▔▏
▕▏┈▔▔┈▕▏▕▂▂▏▕▏▕▏
▕▏╭╮╭╮▕▏▕▔▔▏▕▏▕▏
▕▏┳╭╮┳▕▏▕▏▕▏▕▏▕▏
▕▏╰━━╯▕▏▕▏▕▏▕▂▂▏
▕▏┈▂▂┈▕▏▕▏▕▏▕▔▔▏
▕▂▂▏▕▂▂▏▕▂▂▏▕▂▂▏
crackhead 15 Thg06, 2015 @ 8:54am 
buy me dungeon defenders 2
Kozaak 3 Thg12, 2013 @ 1:49pm 
MONKEY OH MY GOD IM A DUCK WE SHOULD HAVE DUCK MONKEY BABIES YAY!
crackhead 24 Thg9, 2013 @ 8:17am 
Its a she,not he :gaper: