Morskoy kotik >';'<
Yuriy.   Moskva, Russian Federation
 
 
P.s. Я Лужков - SEAL.

P.s. 2 Фрр, фрр-р... мрр...

Группа "Мастерская".
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 1 giờ, 8 phút trước
Trưng bày Workshop
22
Bài đăng
28
Người theo dõi
Trưng bày ảnh chụp
Главное - вовремя раскрыть парашют.
4
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Morskoy kotik >';'<
207 đánh giá
Данное руководство призвано проинформировать пользователей Steam о том, как можно защитить свой Steam-аккаунт от разного рода мошенничества, включая кражи из инвентаря.
nei_ Trade.tf 28 Thg02 @ 9:10am 
                     
                     
                     
         :pantsu:         
                     
                     
                     
ɪᴛ's ᴡᴇᴅɴᴇsᴅᴀʏ ᴍʏ ᴅᴜᴅᴇs
(ᴀᴜᴛɪsᴛɪᴄ sᴄʀᴇᴀᴍɪɴɢ)
nei_ Trade.tf 26 Thg02 @ 8:58am 
                     
                     
                     
         :w_heart:         
                     
                     
                     
𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝔀𝓸𝓷𝓭𝓮𝓻𝓯𝓾𝓵 𝔀𝓮𝓮𝓴 𝓶𝔂 𝓭𝓮𝓪𝓻 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭
Star_Lord 6 Thg9, 2017 @ 10:58am 
:steamhappy:
Star_Lord 6 Thg9, 2017 @ 10:58am 
хорошый человек
MaxQjust™ 30 Thg12, 2015 @ 7:12pm 
☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞
░░★░░░░░█▄░▄█ █▀▀ █▀█ █▀█ █░█ ░░★░░░░░░
░░░░░★░░█░▀░█ █▀▀ ██▀ ██▀ ▀█▀ ░░░░░★░░░
░░★░░░░░▀░░░▀ ▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ░▀░ ░░★░░░░░░
░░█▀▀ █░█ █▀█ █ █▀▀ ▀█▀ █▄░▄█ █▀█ █▀▀░░░░
░░█░░ █▀█ ██▀ █ ▀▀█ ░█░ █░▀░█ █▀█ ▀▀█░░░░
░░▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ▀ ▀▀▀ ░▀░ ▀░░░▀ ▀░▀ ▀▀▀░░░░
☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞
:woodleface::int::8bitheart:HAPPY NEW YEAR:cure::int::Neko: 2016
Morskoy kotik >';'< 14 Thg01, 2015 @ 12:37pm 
Спасибо. )