piggles
 
 
hi my name is lucksmod
Experience
-Highlander-
S15 Iron Sniper (playoffs) Team rank #21
S17 Iron Engineer + Soldier Team rank #3
S19 Iron Pyro Team rank #2
-6v6-
S18 Iron Demo (playoffs) Team rank #12
S19 Steel Demo (playoffs) Team rank #5
-Other-
Winner of 1st iron pugs 6v6 tournament


B L I T Z: Lucksmod
lucksmod: hi
B L I T Z: You can roster ride on my plat team next season if u lemme play


♒☼JIG | Sundown☼♒: luck, we need you
♒☼JIG | Sundown☼♒: if we have you, our team will be complete


jk0h Apr 27 @ 10:04pm 
……..|::::::::,-': : : : : : : : - -~''''¯¯''-„: : : : : :\
……..|::::::::|: : : : : : : : : _„„--~'''''~-„: : : : : '|
……..'|:::::::,': : : : : : :_„„-: : : : : : : : ~--„_: |'
………|::::::|: : : „--~~'''~~''''''''-„…_..„~''''''''''''¯¯|
………|:::::,':_„„-|: : :_„---~: : :|''¯¯''''|: ~---„_: |
…….. ,~-,_/'': : : |: _ o__): : |: : : :|_o__): \.. |
……../,'-,: : : : : ''-,_______,-'': : : : ''-„______\
……..\: :|: : : : : : : : : : : : : :„: : : : :-,: : : : : :\
………',:': : : : : : : : : : : : :,-'__: : : :_',: : : : ,'
……….'-,-': : : : : :___„-: : :'': : ¯''~~'': ': : ~--|
………….|: ,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|
………….'|: \: : : : : : : : -,„_„„-~~--~--„_: : : |
…………..|: \: : : : : : : : : : : :-------~: : : : : |
I tell ya what, you just got visited by the friendly propane man
If you don't post this in 5 comment section you'll suffer pro-pain
jk0h Aug 11, 2021 @ 7:49am 
+rep good teammate in DBD
Jippy May 15, 2018 @ 7:51am 
+rep Awesome team player in Rocket League
Stanley Paper Jan 8, 2018 @ 8:20pm 
h̷̨͎͉̣̪̞̳̟͍̤͙͎̣̭͍͇̝̠̤̎͌̋̾ͭͅě̴̵̢̺̱̘̹̘̬̮͓͖͔̫̃ͩ̌ͤ̂ͨ̋͑̒̊͋ͣ͝l̵̘̹̯̯̬̩̞̥̻͆ͣ̍̅ͣ̏̽ͪ̋͠ͅͅͅp̸̧̺͉̺̜̦͆̽͊̌̈́ͪ̋́͢͝ ͙̣̲͓̳͕͖͊̈ͯ͒̋ͥ̅͂ͮ̏̑ͭ̑͊́̅̚͢ͅm̶͕̻̝͚̦͈̗̻̗͕͉̠̮̺̤̦̐̆͑́ͦ̋̌́͠͠͞e̥̮̝͚̰̖̲̰̜̖͖͕̘ͫ͑̃̽ͥ́̈́̀̆͆̎̏ͮ̑̀̾͋̚͟͠ ̢̢̠̦͖̘̤͙̜͎͛ͤ̇̑̂͆͆͒̍̆ͬ͘͟͞ͅ
Stanley Paper Aug 2, 2017 @ 8:01pm 
♥♥♥♥♥ better add me back
Destin May 7, 2017 @ 6:47pm 
Where tf are you kali