schneizel
schneizel
 
 
28 year-old queen of the weebs. I love RPGs, tower defense, horror (more in theory than in practice) visual novels, and otome/galge. All hail Britannia!

just monika just monika just monika just monika just monika
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 ngày trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Saber Alter
2
Trưng bày thành tựu
651
Thành tựu
24%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày thành tựu
651
Thành tựu
24%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

5.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg07
11.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg07
0.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg07
< >
Bình luận
Euphemia li Britannia 18 Thg04 @ 11:31pm 
:black_dot::rosebud::rosebud::black_dot::rosebud::rosebud::black_dot:
:rosebud::black_dot::black_dot::rosebud::black_dot::black_dot::rosebud:
:rosebud::black_dot::black_dot::black_dot::black_dot::black_dot::rosebud:
:black_dot::rosebud::black_dot::black_dot::black_dot::rosebud::black_dot:
:black_dot::black_dot::rosebud::black_dot::rosebud::black_dot::black_dot:
:black_dot::black_dot::black_dot::rosebud::black_dot::black_dot::black_dot: