fipp
 
 
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
Nhiều lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
1030 ngày từ lần cấm cuối