Lindeek
Missoula, Montana, United States
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang chơi
Crypt of the NecroDancer
Trưng bày thành tựu
738
Thành tựu
5
Trò chơi toàn vẹn
18%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

25 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg10
Tiến trình thành tựu   0 trên 1746
38 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg10