Huy hiệu Forbidden Planet
Vacuum
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 16 Thg07, 2018 @ 4:32pm
Space Shuttle
1 trong 5, sê-ri 1
Probe
2 trong 5, sê-ri 1
Space Turrel
3 trong 5, sê-ri 1
Utilizator
4 trong 5, sê-ri 1
Ship
5 trong 5, sê-ri 1