★ AimTux
Lapland, Finland
 
 
𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚟𝚑 𝚙𝚛𝚘𝚏𝚒𝚕𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚘𝚕 𝚔𝚒𝚍𝚜 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚗𝚘𝚠𝚊𝚍𝚊𝚢𝚜?
---
𝚍𝚒𝚜𝚝𝚛𝚘: 𝚊𝚛𝚌𝚘 𝚕𝚒𝚗𝚞𝚡
𝚜𝚘𝚏𝚝𝚠𝚊𝚛𝚎: 𝚑𝚒𝚝𝚜 𝚙
𝚌𝚘𝚜𝚝: 𝟸.𝟻𝟶 / 𝚖𝚘𝚗𝚝𝚑
𝚜𝚎𝚛𝚟𝚎𝚛𝚜: 𝚒𝚍𝚒𝚘𝚝𝚒𝚌.𝚖𝚎/𝚑𝚟𝚑

:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark:
:themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark:
:themark::themark::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
Actuellement hors-ligne
Dernière connexion il y a 1 heures, 59 minutes
1 bannissement VAC enregistré | Infos
460 jour(s) depuis le dernier bannissement
Vitrine d'artworks
‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark:
:themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::brfire::brfire::themark::themark:
:themark::themark::brfire::brfire::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::brfire::brfire::brfire::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:
:themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark::themark:

Activité récente

502 heures en tout
dernière utilisation le 21 mai
32 heures en tout
dernière utilisation le 20 mai
0.1 heures en tout
dernière utilisation le 20 mai
✪ localplayer 19 mai à 10h31 
git gud git aimtucc
★ AimTux 17 mai à 13h41 
�̧̙͍̠͕͉͇͕͔̫͙̥͇̺̭̳̼̮͍̈́͒̊̓̈́ͧ͂ͫ̌ͪ̆̀̀̚͘�ͩͤ̄ͯ̊ͦͦ̔ͭͣ̾ͯ͋̍̎ͪ͏҉҉̵̲͙̘̤̻̮͘ͅͅ�̨̗̞̜͖͚̯̼̦̣͈̘͚̝̤͉̖̫̬͑ͯ̂̓̂̾̀̅ͪ̔̊̇ͥ̉ͦ̅̚͜͞͠�̬̩̜͍͇̥̫͍̼̻͙͙̱ͮͮ̒͒͂̅͊ͥ̑̈́̾͗̊̃̂͑ͭ͘͢�̶̧̡̟͚͈͍̓̽̓ͭͭ͐̀̋̎̑̔ͥ̂ͦ̓̃̓̉̈͘�̡̜͙͎̦͇͈͖̗̟̖̱̙͎͖̙͂̔̂̃̀ͅ�̢̣̰̥ͥͤͭͥ̉̔ͯ̔̏̕͞�̧̨̠͖̦̞͇̬͙͉̣̤͉͌͑̾͊́͋͐̈́͂͂̊̚͘͘͠�̧̢̼̜͎͍̭̗͔̝̪͇͖̣̹̰͓̪̰͌̊ͧ́̔̔̉̋̾ͥ̏͒̄͊͐̔͝
°• Sk8terBoy •° 6 avr. à 22h25 
+rep legit funny
D A N K 4 avr. à 18h27 
nice english <3
Kape 13 mars à 10h11 
-rep delete my memes in discord
weedloser 8 mars à 3h25 
epic ♥♥♥♥♥ toilet