Kitah
United Kingdom (Great Britain)
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 12 giờ, 38 phút trước
Trưng bày thành tựu
497
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
18%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

6.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg04
140 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg04
247 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg03