!󠁳 ⁧⁧๖ۣۜ¡kFzo彡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
 
 
Artwork Showcase
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
1064 911 208
Items Up For Trade
2,017
Items Owned
6,972
Trades Made
4,038
Market Transactions

:lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::zero::zero::2015coal::zero::zero::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::zero::2015coal::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::2015coal::zero::zero::2015coal::2015coal::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::zero::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline::lineahline:

Favorite Guide
236 ratings
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ 㦵 I rolled 666 and beat the devil at dice 㟼
Favorite Group
Psycho% - Public Group
    
695
Members
25
In-Game
94
Online
8
In Chat
Favorite Guide
307 ratings
Favorite Group
1
Members
0
In-Game
0
Online
0
In Chat
Screenshot Showcase
𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐒𝐄𝐓𝐔𝐏
185 158 29
MysterKosiaz<3 May 13 @ 10:01am 
-rep toxic baiter, just dodge the game
dybek Mar 29 @ 9:18pm 
-rep playing without mic, trolling, dodge if you see him in game
rimzook47 Mar 23 @ 3:17pm 
-rep piece of ♥♥♥♥ player, if you see him in game, dodge the game, he is trolling
mete0r Mar 20 @ 12:22pm 
-rep bot troll in faceit 3 kill
Roshi Mar 16 @ 1:30pm 
Stick to trolling on faceit :steamthumbsup:
AmBrO Jan 27 @ 3:46pm 
-rep troll on faceit just reported