Kvcp3r-
  Poland
 
 
.
Hiện đang rời mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
61 ngày từ lần cấm cuối
𝐖𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 :
𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝗛𝗮𝗰𝗸 𝗪𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟭𝟯

𝗘𝗦𝗟 𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗢𝗻𝗲 𝗞𝗮𝘁𝗼𝘄𝗶𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟰

𝗘𝗦𝗟 𝗢𝗻𝗲: 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗴𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟰

𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝗛𝗮𝗰𝗸 𝗪𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟭𝟰

𝗘𝗦𝗟 𝗢𝗻𝗲: 𝗞𝗮𝘁𝗼𝘄𝗶𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟱

𝗘𝗦𝗟 𝗢𝗻𝗲: 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗴𝗼𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟱

𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝗛𝗮𝗰𝗸 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗖𝗹𝘂𝗷⁠-⁠𝗡𝗮𝗽𝗼𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟭𝟱

𝗠𝗟𝗚 𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽: 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗯𝘂𝘀 𝟮𝟬𝟭𝟲

𝗘𝗦𝗟 𝗢𝗻𝗲: 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗴𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟲

𝗘𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿: 𝗔𝘁𝗹𝗮𝗻𝘁𝗮 𝟮𝟬𝟭𝟳

𝗣𝗚𝗟 𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿 𝗞𝗿𝗮𝗸𝗼́𝘄 𝟮𝟬𝟭𝟳

𝗘𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿: 𝗕𝗼𝘀𝘁𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟭𝟴

𝗙𝗔𝗖𝗘𝗜𝗧 𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿: 𝗟𝗼𝗻𝗱𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟭𝟴

𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗫𝗜𝗜𝗜 - 𝗞𝗮𝘁𝗼𝘄𝗶𝗰𝗲 𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿 𝟮𝟬𝟭𝟵

𝗦𝘁𝗮𝗿𝗟𝗮𝗱𝗱𝗲𝗿 𝗕𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻 𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿 𝟮𝟬𝟭𝟵

:csgoct:
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - 𝙍 𝙀 𝙉 𝙓
180 đánh giá
AdBey 3 Thg07 @ 11:33am 
+rep Pozdrawiam z live!! :D
FIHU 25 Thg06 @ 10:21am 
+rep :steamhappy:
idol---> [SteuX-] 20 Thg06 @ 5:35am 
+ rep kozak
SteuX 1 Thg06 @ 10:54am 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░ ░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░ ██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░ ╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░ ░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░ ░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
KaTasHi 18 Thg05 @ 8:13am 
+rep
cuffed cj 10 Thg04 @ 7:54am 
+rep