Kalaaver
Caleb   Pittsburgh, Pennsylvania, United States
 
 
Kalaaver - Gamer, Guitarist, Model, & Living life to the fullest.
VAC is because I didn't know ENB graphics mods can get you banned from multiplayer games lol. Anything that injects apprently, live and lear.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 41 giờ, 49 phút trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1283 ngày từ lần cấm cuối