justsmile
Germany
 
 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Currently Online
Artwork Showcase
Items Up For Trade
907
Items Owned
163
Trades Made
3,643
Market Transactions
Infos
 .    .   .     。 .   .    .   。         ゚  .       .    。    。     ゚  .       .
   。          ゚   。 。
 .    .   .     。 .   .    . .  .    ,  ●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
 。       ░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒░░░  .  。 
     。   ░╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗░     。
 。       ░║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣░
 。      。 ░╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝░   .   .
  。  .  。  ░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒░░░
   .      ●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● .   . 
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  .
   。     ,    ゚  .       .
。 .  . .   .        .       ,  .
 .   .  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 𝓡𝓪𝓷𝓴:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPREME
 ⠀⠀ . ⠀⠀ .   ⠀⠀⠀⠀ 𝓕𝓪𝓿. 𝓦𝓮𝓪𝓹𝓸𝓷:⠀ Ak-47
⠀ 。⠀ , 。 .⠀   𝖙𝖗𝖆𝖉𝖊 𝖔𝖋𝖋𝖊𝖗
 .    . -----------------------------------------------------------------------------   .     . ⠀⠀ .  。
 .    .   .     。 .   .    .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴊᴜsᴛsᴍɪʟᴇ⠀•⠀ᴊᴜsᴛsᴍɪʟᴇ⠀•⠀ᴊᴜsᴛsᴍɪʟᴇ⠀•⠀ᴊᴜsᴛsᴍɪʟᴇ⠀
 .   .       .       ,  .
   。       ゚  .       .
,     . .    .   .     。 . 
   .  。      ‍ ‍ ‍ ‍
 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  .
   。    。      .       .
 .    .   .     。 .   .    . .    .   .      .   .    .
.    .   .   。 .   .    . 
 .     .   .    .  .    . 
   。              。
.     .  .        。 .   .    .

╭━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╮
 𝘼𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙢𝙚:
  ★ Pᴀᴜʟ
  ★ 18 ʏᴇᴀʀ ᴏʟᴅ
  ★ ᴍᴀʟᴇ
  ★ GER

 𝙎𝙚𝙩𝙪𝙥:
  ⦁ Mᴏᴜsᴇ   →︎ BᴇɴQ Zᴏᴡɪᴇ EC2-B
  ⦁ Kᴇʏʙᴏᴀʀᴅ  →︎ Cᴏʀsᴀɪʀ K65
  ⦁ Mᴏɴɪᴛᴏʀ   →︎ Bᴇɴǫ XL2411 1ᴍs/144ʜᴢ
  ⦁ Hᴇᴀᴅsᴇᴛ   →︎ Lᴏɢɪᴛᴇᴄʜ G430
  ⦁ CPU   →︎ I7 7600ᴋ
  ⦁ Gʀᴀᴘʜɪᴄ Cᴀʀᴅ →︎ GᴇFᴏʀᴄᴇ GTX 970

 𝙎𝙚𝙩𝙩𝙞𝙣𝙜𝙨:
  ★ DPI    ➸︎ 𝟒𝟎𝟎
  ★ Sᴇɴsɪᴛɪᴠɪᴛʏ ➸︎ 𝟐.𝟐
  ★ Zᴏᴏᴍ Sᴇɴs  ➸︎ 𝟏.𝟎𝟎
  ★ Rᴇsᴏʟᴜᴛɪᴏɴ ➸︎ 𝟏𝟐𝟖𝟎𝐱𝟗𝟔𝟎 𝟒:𝟑 sᴛʀᴇᴛᴄʜᴇᴅ
╰━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╯

Recent Activity

176 hrs on record
last played on Jun 21
35 hrs on record
last played on Jun 8
16.9 hrs on record
last played on May 26
Jkea Jun 18 @ 5:33am 
sup bro, lets play together, send me a friend request pls
Leadam May 30 @ 12:10am 
🎯accept my friend request bro🎯
☆┌─┐ ─┐☆
 │▒│ /▒/
 │▒│/▒/
 │▒ /▒/─┬─┐
 │▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
 └┐▒▒▒▒┌
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░
Kazrataur May 3 @ 10:15pm 
hello mate, can you send me friend request? I have something for you
navyX Apr 16 @ 10:51am 
Sign pls my profile :)
reqoboqyhuvu Apr 11 @ 3:37pm 
sup bro, lets play together, send me a friend request pls
Cl0udy Feb 26 @ 12:33pm 
add wegen 99