jonnysonny
is still not ❤ -⊱   Germany
71
1,211 点经验值
 
 
                                      ⎛N𝐄V𝐄R  𝐋𝐎𝐒𝐄⎞  
                               ꧁ ⎞      WiN    or   ⎛  
                                      ⎛    L̲̲e̲̲a̲̲r̲̲n̲̲    ͍̙̞̝̦͙͓̪͉̫̼̰☮̰̼̫͉̪͓͙̦̝̞̙͍   ⎞ 
当前正在游戏
Warframe
艺术作品展柜
 
2
🅵🆁🅸🅴🅽🅳🆁🅴🆀🆄🅴🆂🆃                                                       ⎯ ❐ ⤬
                      _____________________________________________________________

                     :correctamundo:                                 ⊰         pυвlιc proғιle       ⊱                        
                     :correctamundo:                                    ⊰         ʟᴇνᴇʟ 5⁺       ⊱


                     :tu1:                                 ⊰        ρʟᴀʏ σʀıᴇɴтᴇᴅ       ⊱
                     :tu1:                               ⊰         Communicative        ⊱

                      _____________________________________________________________

                     :TryAgain:                  ⊰                                   νᴀc вᴀɴ ғʀᴇᴇ                                   ⊱

                      _____________________________________________________________
                           ⊰                    Tell me why you added me in the comments                    ⊱
                                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                                                                                                                                             

最新动态

总时数 1,839 小时
当前正在游戏
200 点经验值
成就进度   172 / 193
总时数 240 小时
最后运行日期:12月13日
总时数 2,982 小时
最后运行日期:12月11日
100 点经验值
成就进度   86 / 88
sla/sh 11月2日下午1:32 
added for a trade
ma5lowdanila 8月28日下午8:01 
added for a trade
spoi.l.er 5月27日上午6:29 
sorry dude, i was really lagged :p
AlfosSpiazzer 2月17日上午3:14 
I'd like to start modeling rocket league maps, but I see that ue3 is no longer available, is ue4 the same? (Workshops)
dsk1210 2018年12月6日下午1:49 
Hermaphrodite.
- MaxLightning 2018年10月31日下午1:59 
Happy Halloween 🎃 :dod_pentagram: