jonnysonny
is still not ❤ -⊱   Germany
 
 
                                      ⎛N𝐄V𝐄R  𝐋𝐎𝐒𝐄⎞  
                               ꧁ ⎞      WiN    or   ⎛  
                                      ⎛    L̲̲e̲̲a̲̲r̲̲n̲̲    ͍̙̞̝̦͙͓̪͉̫̼̰☮̰̼̫͉̪͓͙̦̝̞̙͍   ⎞ 
게임 중
Warframe
아트워크 전시대
 
2
🅵🆁🅸🅴🅽🅳🆁🅴🆀🆄🅴🆂🆃                                                       ⎯ ❐ ⤬
                      _____________________________________________________________

                     :correctamundo:                                 ⊰         pυвlιc proғιle       ⊱                        
                     :correctamundo:                                    ⊰         ʟᴇνᴇʟ 5⁺       ⊱


                     :tu1:                                 ⊰        ρʟᴀʏ σʀıᴇɴтᴇᴅ       ⊱
                     :tu1:                               ⊰         Communicative        ⊱

                      _____________________________________________________________

                     :TryAgain:                  ⊰                                   νᴀc вᴀɴ ғʀᴇᴇ                                   ⊱

                      _____________________________________________________________
                           ⊰                    Tell me why you added me in the comments                    ⊱
                                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                                                                                                                                             

최근 활동

기록상 1,839시간
게임 중
기록상 240시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2019년 12월 13일
기록상 2,982시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2019년 12월 11일
sla/sh 2019년 11월 2일 오후 1시 32분 
added for a trade
ma5lowdanila 2019년 8월 28일 오후 8시 01분 
added for a trade
spoi.l.er 2019년 5월 27일 오전 6시 29분 
sorry dude, i was really lagged :p
AlfosSpiazzer 2019년 2월 17일 오전 3시 14분 
I'd like to start modeling rocket league maps, but I see that ue3 is no longer available, is ue4 the same? (Workshops)
dsk1210 2018년 12월 6일 오후 1시 49분 
Hermaphrodite.
- MaxLightning 2018년 10월 31일 오후 1시 59분 
Happy Halloween 🎃 :dod_pentagram: