jonnysonny
is still not ❤ -⊱   Germany
 
 
                                      ⎛N𝐄V𝐄R  𝐋𝐎𝐒𝐄⎞  
                               ꧁ ⎞      WiN    or   ⎛  
                                      ⎛    L̲̲e̲̲a̲̲r̲̲n̲̲    ͍̙̞̝̦͙͓̪͉̫̼̰☮̰̼̫͉̪͓͙̦̝̞̙͍   ⎞ 
ゲーム中です
Warframe
作品ショーケース
 
2
🅵🆁🅸🅴🅽🅳🆁🅴🆀🆄🅴🆂🆃                                                       ⎯ ❐ ⤬
                      _____________________________________________________________

                     :correctamundo:                                 ⊰         pυвlιc proғιle       ⊱                        
                     :correctamundo:                                    ⊰         ʟᴇνᴇʟ 5⁺       ⊱


                     :tu1:                                 ⊰        ρʟᴀʏ σʀıᴇɴтᴇᴅ       ⊱
                     :tu1:                               ⊰         Communicative        ⊱

                      _____________________________________________________________

                     :TryAgain:                  ⊰                                   νᴀc вᴀɴ ғʀᴇᴇ                                   ⊱

                      _____________________________________________________________
                           ⊰                    Tell me why you added me in the comments                    ⊱
                                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                                                                                                                                             

最近のアクティビティ

記録時間: 1,839 時間
ゲーム中です
記録時間: 240 時間
12月13日 に最後にプレイ
記録時間: 2,982 時間
12月11日 に最後にプレイ
sla/sh 11月2日 13時32分 
added for a trade
ma5lowdanila 8月28日 20時01分 
added for a trade
spoi.l.er 5月27日 6時29分 
sorry dude, i was really lagged :p
AlfosSpiazzer 2月17日 3時14分 
I'd like to start modeling rocket league maps, but I see that ue3 is no longer available, is ue4 the same? (Workshops)
dsk1210 2018年12月6日 13時49分 
Hermaphrodite.
- MaxLightning 2018年10月31日 13時59分 
Happy Halloween 🎃 :dod_pentagram: