𝖏𝖆𝖜𝖓 -𝖊-
Nova Scotia, Canada
 
 
:maskedghost: :ssh: :root:
Trò chơi yêu thích
3,842
Giờ đã chơi
167
Thành tựu
Quầy trưng bày phá đảo thế giới ảo
1
Trò chơi phá đảo
167
Thành tựu trong trò chơi phá đảo
< >
Bình luận
PLAYER HATER 20 Thg11, 2022 @ 8:02am 
Nice guy, great player. played him at LAN; nicest guy
Hankey Spankey 30 Thg10, 2022 @ 4:06pm 
oldest profile i have seen GG's
SSG 08 | Blue Spruce 22 Thg10, 2022 @ 6:02pm 
+rep fun dude to play with