jarlave
Germany
 
 
Website [jarlave.de]
Trade Link
STM Quick Match [www.steamtradematcher.com]
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
󠀡
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
45

Điểm kinh nghiệm đạt được
63,418,738
░▒▓██████████████████████████████████ ⎯ ❐ ⤬▐

Hoạt động gần đây

4.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg05
16.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg01
2.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg12, 2019