Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 46 trên 46 (100%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 2 Thg01 @ 12:11pm

Wolf Pack

Finish all Life is Strange 2 episodes
Mở khóa vào 2 Thg10, 2018 @ 3:54pm

A Long Road Ahead

Finish Episode 1
Mở khóa vào 2 Thg10, 2018 @ 1:50pm

Sidetracked

Find optional collectible #1 in Episode 1
Mở khóa vào 2 Thg10, 2018 @ 2:32pm

Bear Aware

Find optional collectible #2 in Episode 1
Mở khóa vào 2 Thg10, 2018 @ 2:22pm

Bonus Miles

Find optional collectible #3 in Episode 1
Mở khóa vào 2 Thg10, 2018 @ 2:13pm

Ranger

Find optional collectible #4 in Episode 1
Mở khóa vào 2 Thg10, 2018 @ 3:25pm

Trail Angel

Find optional collectible #5 in Episode 1
Mở khóa vào 2 Thg10, 2018 @ 3:35pm

Room Service

Find optional collectible #6 in Episode 1
Mở khóa vào 2 Thg10, 2018 @ 3:35pm

Dillydallying

Find all optional collectibles in Episode 1
Mở khóa vào 2 Thg10, 2018 @ 12:58pm

Sketchy

Start any drawing in Episode 1
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 2:57pm

Free Spirits

Finish Episode 2
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 12:19pm

Back in Time

Find optional collectible #1 in Episode 2
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 1:48pm

Family Business

Find optional collectible #2 in Episode 2
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 2:01pm

Bad Santa

Find optional collectible #3 in Episode 2
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 2:07pm

Heirloom

Find optional collectible #4 in Episode 2
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 2:25pm

Teenage Angst

Find optional collectible #5 in Episode 2
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 2:39pm

Small Town Blues

Find optional collectible #6 in Episode 2
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 2:39pm

A Private Journey

Find all optional collectibles in Episode 2
Mở khóa vào 2 Thg01 @ 12:22pm

Draw The Line

Start any drawing in Episode 2
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 2:33pm

Adrift

Finish Episode 3
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 4:53pm

The Dharma Bums

Find optional collectible #1 in Episode 3
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 5:25pm

Train Of Thought

Find optional collectible #2 in Episode 3
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 5:40pm

Zero Hugs Given

Find optional collectible #3 in Episode 3
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 5:48pm

Green Thumbs

Find optional collectible #4 in Episode 3
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 1:48pm

Dancing Days

Find optional collectible #5 in Episode 3
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 2:05pm

One Of Us

Find optional collectible #6 in Episode 3
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 2:05pm

Lost Boys Chronicles

Find all optional collectibles in Episode 3
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 4:51pm

American Graffiti

Start any drawing in Episode 3
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 5:37pm

Romans 3:23

Finish Episode 4
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 3:05pm

A New Perspective

Find optional collectible #1 in Episode 4
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 3:36pm

Lone Wolf

Find optional collectible #2 in Episode 4
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 4:00pm

Amazing Grace

Find optional collectible #3 in Episode 4
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 4:12pm

Promised Land

Find optional collectible #4 in Episode 4
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 4:34pm

All Sinners

Find optional collectible #5 in Episode 4
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 5:11pm

Heaven & Hell

Find optional collectible #6 in Episode 4
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 5:11pm

Archivist

Find all optional collectibles in Episode 4
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 2:48pm

Chiaroscuro

Start any drawing in Episode 4
Mở khóa vào 2 Thg01 @ 12:11pm

Homeward Bound

Finish Episode 5
Mở khóa vào 2 Thg01 @ 10:12am

The Magic Place

Find optional collectible #1 in Episode 5
Mở khóa vào 2 Thg01 @ 10:37am

The Age Of Reason

Find optional collectible #2 in Episode 5
Mở khóa vào 2 Thg01 @ 10:17am

She Wolf

Find optional collectible #3 in Episode 5
Mở khóa vào 2 Thg01 @ 10:59am

Remorseful

Find optional collectible #4 in Episode 5
Mở khóa vào 2 Thg01 @ 11:29am

Dead Man's Bones

Find optional collectible #5 in Episode 5
Mở khóa vào 2 Thg01 @ 11:54am

Boundaries

Find optional collectible #6 in Episode 5
Mở khóa vào 2 Thg01 @ 11:54am

Specks Of Dust

Find all optional collectibles in Episode 5
Mở khóa vào 2 Thg01 @ 10:07am

Out Of Ink

Start any drawing in Episode 5