Darc
Jay Baldwin   Pataskala, Ohio, United States
 
 
Follower of Jesus Christ. Husband of one (amazing) wife. Son. Brother. Friend. Director of Web Technologies. Web ninja. Self-proclaimed scriptural scholar. Gamer. Black belt. Tennis player.

Jay is brilliant and has telekinesis, but his real superpower is being the coolest person wherever he goes.

Wanna know more about me? There's plenty at http://jaybaldwin.com/

http://www.jaybaldwin.com/
Hiện đang rời mạng
Trưng bày thành tựu
898
Thành tựu
1
Trò chơi phá đảo
31%
Bình quân hoàn thành trò chơi
Trò chơi yêu thích
45
Giờ đã chơi
41
Thành tựu

Hoạt động gần đây

499 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg08
45 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg08
0.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg08