Huy hiệu The Steam Winter Sale - 2018
Steam Awards 2018 - 1
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 20 Thg12, 2018 @ 1:02pm
Most Fun with a Machine
1 trong 8, sê-ri 1
Better with Friends
2 trong 8, sê-ri 1
The Best VR Game of 2018
3 trong 8, sê-ri 1
The Best Game of 2018
4 trong 8, sê-ri 1
The Best Environment
5 trong 8, sê-ri 1
The Best Developer
6 trong 8, sê-ri 1
The Best Alternate History
7 trong 8, sê-ri 1
The Labor of Love 2.0
8 trong 8, sê-ri 1