25 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Risk of Rain
Meat Nugget
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 19 Thg12, 2013 @ 2:20pm
Lemurian
1 trong 5, sê-ri 1
Sand Crab
2 trong 5, sê-ri 1
Wisp
3 trong 5, sê-ri 1
Ancient Wisp
4 trong 5, sê-ri 1
Magma Worm
5 trong 5, sê-ri 1