20 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Mercenary Kings
Recruit
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 25 Thg05, 2014 @ 2:12am
King
1 trong 7, sê-ri 1
Empress
2 trong 7, sê-ri 1
Tasker
3 trong 7, sê-ri 1
Lawless
4 trong 7, sê-ri 1
Golden Gate
5 trong 7, sê-ri 1
Bluebell
6 trong 7, sê-ri 1
Bobby
7 trong 7, sê-ri 1