Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
31 of 31 (100%) Thành tựu giành được::


Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Shooting Stars 101

You've destroyed 50 enemies.
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Easy Tiger

You've destroyed 500 enemies.
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Keep them coming

You've destroyed 1000 enemies.
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Hitman Junior

You've destroyed 1500 enemies.
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Impossibruuu

You've destroyed 2500 enemies.
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

C-C-Combo!

You've got a combo of 100
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Mr. Flash

You've got a combo of 250
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Pro gamer

You've got a combo of 500
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

King of the Combo

Mother of Rainbow Unicorns! You've got a combo of 1000
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

That makes four cards

You've collected 4 cards
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Cards, Cards, Cards

You've collected 8 cards
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Nice collection

You've collected 12 cards
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Card Hunter

Congratulations, you are a true Card Hunter!
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Meet & Greet

You've defeated 5 Superstars
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Groupie

You've defeated 10 Superstars
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Gossip and tittle-tattle

Wow! You've defeated 30 Superstars!
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

I've got the power

You've found 5 ultimate attacks
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

What's that button for?

You've found 10 ultimate attacks
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Armed to the teeth

You've found 15 ultimate attacks
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Rainbow Unicorn Research Labs

Yeah! You've found all the great ultimates of the "RURL"
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Yummy!

You've found 5 Superfoods
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

I am still hungry

You've found 10 Superfoods
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Om Nom Nom

You've found 15 Superfoods
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Foodie

You've found 20 Superfoods
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Here comes the chef

You definitely know how to handle all the Superfoods
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

The blessing of the Rainbow Unicorn

Awesome! You have freed planet earth!
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Chief Card Hunter

You've defeated the big bad boss in Card Hunt twice
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Unstoppable Card Hunter

You've defeated the big bad boss in Card Hunt 3 times
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Highscore, here I come

You've defeated the big bad boss in Daily Run twice
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

Highscore aficionado

You've defeated the big bad boss in Daily Run 3 times
Mở khóa vào 18 Thg06 @ 11:11am

No more Bloodirony

Not fair! Y U have to defeat us?