woah. ツ
Eig. unwichtig   Berlin, Berlin, Germany
 
 
Zusammenfassung.exe stopped working.

Wer das liest, ist überall ein Noob lol

Mein Discord- Server [discord.gg]
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 6 giờ, 52 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
34gefd
2
Trò chơi yêu thích
293
Giờ đã chơi
72
Thành tựu
Trưng bày thành tựu
49,793
Thành tựu
28
Trò chơi toàn vẹn
58%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Nhóm yêu thích
This group collects user with STEAM-Level 50 or higher.
32,145
Thành viên
3,377
Đang chơi
11,801
Trên mạng
195
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

2,287 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg10
293 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg10
57 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg10
QՄノイ🍁 1 Thg10 @ 10:53am 
Zurzeit online
QՄノイ🍁 20 Thg06 @ 9:24pm 
Mehr Informationen anzeigen
:wavetree::TreepileHeart: 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘯𝘪𝘤𝘦 𝘸𝘦𝘦𝘬𝘦𝘯𝘥!!! :fod2heart: 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘸𝘪𝘴𝘩𝘦𝘴!!! :TreepileHeart::wavetree:
:intergalactic::TreepileHeart: 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘮𝘢𝘻𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘦𝘦𝘬!!! - 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘸𝘪𝘴𝘩𝘦𝘴!!! :TreepileHeart::intergalactic:
:intergalactic::TreepileHeart: 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘮𝘢𝘻𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘦𝘦𝘬!!! :TreepileHeart: 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘸𝘪𝘴𝘩𝘦𝘴 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘬𝘦𝘯𝘴𝘪!!! :TreepileHeart::intergalactic:
:wavetree::TreepileHeart: 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘯𝘪𝘤𝘦 𝘸𝘦𝘦𝘬𝘦𝘯𝘥!! :TreepileHeart: 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘸𝘪𝘴𝘩𝘦𝘴!! :TreepileHeart::wavetree: