『obby』
『ᴏʙꜱɪᴅɪᴀɴ / ᴏʙʙʏ / ᴏʙʙɪᴇ』   Kaunas, Kauno Apskritis, Lithuania
 
 
˹🇹🇷🇦🇩🇪🇱🇮🇳🇰˺
૦ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ: obby#0420
૦ ᴜᴘʟᴀʏ: ᴏʙsɪᴅɪᴀɴᴡ𝟶ᴡ
૦ ᴏʀɪɢɪɴ: ᴏʙʙʏᴡ𝟶ᴡ
Currently Offline
Last Online 2 hrs, 55 mins ago
1 VAC ban on record | Info
247 day(s) since last ban
Items Up For Trade
1,024
Items Owned
526
Trades Made
2,229
Market Transactions

  ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █    Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ!    █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄

    ╭——————————————————————————————╮
     ██████ ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ: ɴɪɢʜᴛ ʟᴏᴠᴇʟʟ - ʟɪᴠᴇ ᴛᴇʟᴇᴠɪsɪᴏɴ
     ██   ►  ██
     ██████ [4:20] ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬◯▬▬
    ╰——————————————————————————————╯
       ╭———————————————————╮     
        ✮ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛ
        
        ᴅʀᴀᴋᴇ - ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴅɪsᴛᴜʀʙ
        ɴɪɢʜᴛ ʟᴏᴠᴇʟʟ - ᴛʀᴇᴇs ᴏғ ᴛʜᴇ ᴠᴀʟʟᴇʏ
        ɴɪɢʜᴛ ʟᴏᴠᴇʟʟ - ᴅᴇɪʀᴀ ᴄɪᴛʏ ᴄᴇɴᴛʀᴇ
        ᴅʀᴀᴋᴇ - ᴘᴏᴜɴᴅ ᴄᴀᴋᴇ
        ʟɪʟ ᴜᴢɪ ᴠᴇʀᴛ - ғᴇᴇʟɪɴɢs ᴍᴜᴛᴜᴀʟ
        ʟɪʟ ᴜᴢɪ ᴠᴇʀᴛ - ᴛʜᴇ ᴡᴀʏ ʟɪғᴇ ɢᴏᴇs
        ᴅʀᴀᴋᴇ - ᴛᴇᴇɴᴀɢᴇ ғᴇᴠᴇʀ
        ᴅʀᴀᴋᴇ - ᴄᴀɴᴛ ʜᴀᴠᴇ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ
        ᴅʀᴀᴋᴇ - ɴᴏ ʟᴏɴɢ ᴛᴀʟᴋ

       ╰———————————————————╯

       ╭———————————————————╮
        ✮ ғᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ ᴀʀᴛɪsᴛs

        ᴅʀᴀᴋᴇ ᴛʜᴇ ᴍᴏᴛʜᴀғᴜᴄᴋɪɴ ɢᴏᴀᴛ
        ɴɪɢʜᴛ ʟᴏᴠᴇʟʟ
        ʟɪʟ ᴜᴢɪ ᴠᴇʀᴛ
        𝟸𝟷 sᴀᴠᴀɢᴇ
        ᴊ ᴄᴏʟᴇ
       ╰———————————————————╯
          ♩  ♫  ♪
ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ © 2016 ᴏʙʙʏs.ᴡᴏʀʟᴅ
Screenshot Showcase
Gateron Brown

Recent Activity

452 hrs on record
last played on Mar 22
10.2 hrs on record
last played on Mar 21
1.6 hrs on record
last played on Mar 21
Kugi2 Feb 7 @ 11:56am 
#17thjulyvacteam
Conqube Jan 22 @ 1:38am 
Adding you :yazdwink:
Kaptin Jan 16 @ 9:17am 
Adding you cause of custom job.
(TXZF) HiddenXtiger Jan 5 @ 8:27am 
Adding you cause of custom job.
7riftW1ng Dec 31, 2018 @ 4:14pm 
the whole server is down wtf
dik dik Dec 27, 2018 @ 8:14pm 
hey one of your admins is abusing their power and banned me for no reason he had no evidence of me hacking yet he banned me for a week with no evidence