i'm not a zuhn, i promise.
not a zuhn
 
 
I am not a zuhn. calm down babe.
Hiện đang chơi
Counter-Strike: Global Offensive

Hoạt động gần đây

643 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
527 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg06
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg12, 2018
< >
Bình luận
R Ü F Ü S 4 Thg06 @ 9:54pm 
gay gay gay
R Ü F Ü S 20 Thg05 @ 8:17pm 
PEPE ATER
R Ü F Ü S 20 Thg05 @ 8:17pm 
AHHAAHHAAH
goshanch1k 15 Thg05 @ 5:00pm 
He is kicking you from game even if you are his friend dont play with him
goshanch1k 15 Thg05 @ 5:00pm 
hahahahahah cleaning comments hahahahah