ɪ ᴅᴜɴɴᴏ
↓↓ ᴊᴏɢᴀɴᴅᴏ/ᴘʟᴀʏɪɴɢ ᴡᴏᴡ ↓↓   Brazil
 
 
           :moxes: ☽  ᴡᴇ ᴀʀᴇ ɴᴏᴛ ᴛʜᴇ sʜᴇᴇᴘ, ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴍᴀᴅᴇ ᴛᴏ ʀᴜʟᴇ  ☾ :moxes:
           ↓ ᴄʟɪǫᴜᴇ ᴠᴇʀ ᴍᴀɪs ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄᴏᴇs ↓ ᴄʟɪᴄᴋ ᴠɪᴇᴡ ᴍᴏʀᴇ ɪɴғᴏ ↓       ᴀ.ᴋ.ᴀ: ɪᴅᴋ / ɴ sᴇɪ ᴋᴋᴊ   

       ʜᴇʏ ɪ'ᴍ ʟᴇsʙɪᴀɴ...                             ɪ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛ ʏᴏᴜ ᴡʜᴇʀᴇ ᴀᴍᴇʀɪᴄᴀɴ...                                                                                                        :neonrr:   2ɴᴅ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ: ɪ ᴅᴜɴɴᴏ 2.0
     :neonrr:   ᴅɪsᴄᴏʀᴅ: ɪ_ᴅᴜɴɴᴏ#2127
     :neonrr:   ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ: @ғᴇʀ.ᴅᴜɴɴᴏ
     :neonrr:   ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ: @ɪ_ᴅᴜɴɴᴏ_ᴋᴋᴊ
     :neonrr:   ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ
     :neonrr:   ᴛᴡɪᴛᴄʜ [www.twitch.tv]
     :neonrr:   ᴏᴜᴛʀᴀs ᴘʟᴀᴛᴀғᴏʀᴍᴀs ᴇ sᴏ ᴘᴇʀɢᴜɴᴛᴀʀ / ᴏᴛʜᴇʀ ᴘʟᴀᴛғᴏʀᴍs, ᴊᴜsᴛ ᴀsᴋ.
      sᴇ ǫᴜɪsᴇʀ sᴀʙᴇʀ ᴍᴀɪs sᴏʙʀᴇ ᴍɪᴍ ᴇ sᴏ ᴘᴇʀɢᴜɴᴛᴀʀ. 
      ɪғ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ ᴍᴏʀᴇ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ, ᴊᴜsᴛ ᴀsᴋ.

      ᴇᴜ ғᴜɪ ʙᴀɴɪᴅᴀ ᴘᴏʀ ᴄᴏɴᴛᴀ ǫᴜᴇ ᴜᴍ "ᴀᴍɪɢᴏ" ᴍᴇᴜ, ᴜsᴏᴜ ʜᴀᴄᴋ ɴᴀ ᴍɪɴʜᴀ ᴄᴏɴᴛᴀ.
      ɪ ᴡᴀs ʙᴀɴɴᴇᴅ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴀ "ғʀɪᴇɴᴅ" ᴏғ ᴍɪɴᴇ ᴜsᴇᴅ ᴀ ʜᴀᴄᴋ ɪɴ ᴍʏ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ.

                                                  sᴛᴇᴀᴍʀᴇᴘ [steamrep.com]
                                                            :Cursor_Z:

                                                                                                                                                                                                            
Currently Online
1 game ban on record | Info
893 day(s) since last ban
ᴀʟʟ ɪ'ʟʟ ᴇᴠᴇʀ ᴋɴᴏᴡ ɪs ʟɪғᴇ ᴜᴘ ᴏɴ ᴀ ᴛʜʀᴏɴᴇ ♕
                                                                        :LIS_star:  sᴜᴘ  :LIS_star:

                                                               :partylips: ᴡᴇ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ :partylips:

                                                                         ғᴇʀɴᴀɴᴅᴀ ♀         
                                                                  
                                                                       21 ʏᴇᴀʀs ᴏʟᴅ                                              

                                                               :partylips: ᴡᴇ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ᴛᴀsᴛᴇ :partylips:                                  

                                               :moxes: sɪɴᴛᴀᴍ-sᴇ ʟɪᴠʀᴇs ᴘᴀʀᴀ ᴍᴇ ᴀᴅɪᴄɪᴏɴᴀʀ :moxes:
                                                            :moxes: ғᴇᴇʟ ғʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ :moxes:

                                                               :partylips: ᴡᴇ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ғ*ᴄᴋ :partylips: 

                              :ROTTR_survivor: "ᴛʜᴇ ᴇxᴛʀᴀᴏʀᴅɪɴᴀʀʏ ɪs ɪɴ ᴡʜᴀᴛ ᴡᴇ ᴅᴏ, ɴᴏᴛ ᴡʜᴏ ᴡᴇ ᴀʀᴇ.." - ʟ. ᴄ. :ROTTR_survivor:
                                                                        sᴛᴇᴀᴍʀᴇᴘ [steamrep.com]
                                                                              :Cursor_Z:

                                                               :partylips: ᴀɴᴅ ᴡᴇ ʟɪᴋᴇ ᴘᴀɪɴ :partylips:
Screenshot Showcase
Cyberpunk 2077
16 8 2

Recent Activity

200 hrs on record
last played on Nov 30
5.4 hrs on record
last played on Nov 30
5.4 hrs on record
last played on Nov 27
Mindoim 45 minutes ago 
૮₍˶• . • ⑅₎ა
OFFWORLD™ 8 hours ago 
:ls_broken_heart:
☭Pioneer☭ Dec 5 @ 2:09pm 
:mgh_17::mgh_17::bunkertally::bunkertally::bunkertally::bunkertally::bunkertally::mgh_17::mgh_17:
:mgh_17::bunkertally::neonheart::neonheart::bunkertally::neonheart::neonheart::bunkertally::mgh_17:
:bunkertally::neonheart::call_soulmate::call_soulmate::neonheart::call_soulmate::call_soulmate::neonheart::bunkertally:
:bunkertally::neonheart::call_soulmate::call_soulmate::call_soulmate::call_soulmate::call_soulmate::neonheart::bunkertally:
:bunkertally::bunkertally::neonheart::call_soulmate::call_soulmate::call_soulmate::neonheart::bunkertally::bunkertally:
:mgh_17::bunkertally::bunkertally::neonheart::call_soulmate::neonheart::bunkertally::bunkertally::mgh_17:
:mgh_17::mgh_17::bunkertally::bunkertally::neonheart::bunkertally::bunkertally::mgh_17::mgh_17:
☭Pioneer☭ Dec 5 @ 1:05pm 
:mgh_17::mgh_17::bunkertally::bunkertally::bunkertally::bunkertally::bunkertally::mgh_17::mgh_17:
:mgh_17::bunkertally::neonheart::neonheart::bunkertally::neonheart::neonheart::bunkertally::mgh_17:
:bunkertally::neonheart::call_soulmate::call_soulmate::neonheart::call_soulmate::call_soulmate::neonheart::bunkertally:
:bunkertally::neonheart::call_soulmate::call_soulmate::call_soulmate::call_soulmate::call_soulmate::neonheart::bunkertally:
:bunkertally::bunkertally::neonheart::call_soulmate::call_soulmate::call_soulmate::neonheart::bunkertally::bunkertally:
:mgh_17::bunkertally::bunkertally::neonheart::call_soulmate::neonheart::bunkertally::bunkertally::mgh_17:
:mgh_17::mgh_17::bunkertally::bunkertally::neonheart::bunkertally::bunkertally::mgh_17::mgh_17: