Onyx | CSGO-Coins.com
ᴳʳᵃᵖʰᶦᶜˢ ᴰᵉˢᶦᵍᶰᵉʳ ▸ ᴸᵒᶜ﹕   Key West, Florida, United States
 
 
                                             ˢ         ˢ
                         ρυт мү εαя вυ∂ ιη үσυя εαя!

                                    ▶️ ─🔘───── 00:47 🔂
Currently Online
1 VAC ban on record | Info
940 day(s) since last ban
Artwork Showcase
Welcome~
10 10 1
                                ☞ ᵂᵉᶫᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ᴼᶰʸˣ'ˢ ᴾʳᵒᶠᶦᶫᵉ ☜
                                                        

                                                               ˞ˢᵒᵐᵉ ˢᵗᵘᶠᶠˢ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵐᵉ˞                                         ╭˞                                                                                                                                                          ᴾʳᵒᶠᶦᶫᵉ ᴬʳᵗʷᵒʳᵏ ⁻                           ▾ ᴬᵍᵉ⁻ ¹⁷ 
                                                  ᴹʸ ᴾʳᶦᶜᵉˢ                              ▾ᴳᵉᶰᵈᵉʳ⁻ᴹᵃᶫᵉ 
                                                   ⁵ ⁻ ¹⁰                               ▾ ᴺᵃᵐᵉ﹕ᴰᵃᵛᶦᵈ
                                               ᵖᵃʸᵖᵃᶫ ⁻ ˢᵗᵉᵃᵐ                         ▸ˢᵉˣᵘᵃᶫᶦᵗʸ ⁻ ᴳᵃʸ 
                                              ᴬˢᵏ ᶠᵒʳ ᵐᵒʳᵉ ᶦᶰᶠᵒ                   ▸ʳᵉᶫᵃᵗᶦᵒᶰˢʰᶦᵖ ⁻ 💙ᴸ + ᴼ💚
                                                                                                                   ˞╯
                                                                         ˞﹀  
                                                        
                               ╭  ╱╳╲         〔ᴼᶰᶫᶦᶰᵉ⁻ ᵀᵃᶫᵏ ᶦᶠ ʸᵒᵘ'ᵈ ᶫᶦᵏᵉ ^^ 〕         ╱╳╲  
                                       ◯        〔ᴬʷᵃʸ⁻ ᶦ'ᶫᶫ ᵍᵉᵗ ᵇᵃᶜᵏ ᵗᵒ ʸᵒᵘ ʷʰᵉᶰ ᶦ ᶜᵃᶰ⋅〕       ◯
                                    ╲╳╱         〔ᴼᶠᶠᶫᶦᶰᵉ⁻ ˢᶫᵉᵉᵖᶦᶰᵍ ᵒʳ ˢᵒᵐᵉᵗʰᶦᶰᵍ〕         ╲╳╱  ╯

                                                                         ˞﹀  

                            ╭˞                  ⊱   ᴬᵈᵈ ᵐᵉ ᶦ ᵃᶜᶜᵉᵖᵗ ᵃᶰʸ ᶠʳᶦᵉᶰᵈ ᴿᵉᑫᵘᵉˢᵗ'ˢ⋅   ⊰                 
                                           ⊱  "ᵀʳʸᶦᶰᵍ ᵗᵒ ʰᵉᶫᵖ ᵉᵛᵉʳʸᵒᶰᵉ ᵂᶦᶫᶫ ᶜᵃᵘˢᵉ ᶜᵒᶰᶠᶫᶦᶜᵗ" ⁻ᴼᶰʸˣ   ⊰
                                ⊱⊝⊰ ᴶᵘˢᵗ ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵃᵈᵈ ᵐᵉ ᶦᶠ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵍᵒᶦᶰᵍ ᵗᵒ ʰᵃᵗᵉ ᵒᶰ ᵐᵉ ᶠᵒʳ ᵇᵉᶦᶰᵍ ᵃ ᶠᵘʳʳʸ⋅ ⊱⊝⊰     
                                                                                                                        ˞╯
                                                                         ˞﹀  

                                                                ˞ღ  ᴹʸ ᴮᵉˢᵗ ᶠʳᶦᵉᶰᵈˢ˞ ღ
                                        ⁻ᶠᵃᶰᵍ ᵗʰᵉ ʷᵒᶫᶠ                ⁻ᵛᵉᶫᵐᵃ⁻                ᴺᵉᵇᵇᶫᵉ⁻      
                                     ⁻ᴷᵘʳᶦᶠᵒˣᵉᶰ                         ⁻ᴺᵒˣ⁻                  ᴸᶦᑫᵘᵈˢᵖᵃʳᵏʸ⁻
                                                                         ⁻ᴮᶦᶠᶦ⁻
                                                                           
                                                                                                                               ╮
                     ᵏᶦᵏ﹕ ᵉᶠᵈʳᵗʸ¹⁰   -   ᴰᶦˢᶜᵒʳᵈ﹕ᶦᴱᴰ⋅ᴼᶰʸˣ#⁴¹⁴⁷   -   ᵀᵉᶫᵉᵍʳᵃᵐ﹕ @ᶦᴱᴰᴼᶰʸˣ   -   ᴼʳᶦᵍᶦᶰ﹕ ᵉᶠᵈʳᵗʸ¹⁰
                 ╰                                                                                                                 

Recent Activity

2.3 hrs on record
last played on Jun 26
1.7 hrs on record
last played on Jun 26
0.6 hrs on record
last played on Jun 26
Squibble 14 minutes ago 
Same
Same
hEs ReAlLy InTo MeLoNs Up HiS aSs
Squibble 5 hours ago 
but you just put another one in 3 minutes ago
Onyx | CSGO-Coins.com 5 hours ago 
Fuck stop leaking shit about me
Squibble 5 hours ago 
can confirm, hes really into melons up his ass