Giờ chơi 2 tuần qua:
22.8h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 167 trên 167 (100%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 13 Thg9, 2016 @ 2:12am

Someone Set Up Us The Bomb

Win a round by planting a bomb
Mở khóa vào 12 Thg11, 2016 @ 12:46pm

Boomala Boomala

Plant 100 bombs
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 10:00am

The Hurt Blocker

Defuse 100 bombs successfully
Mở khóa vào 11 Thg9, 2016 @ 5:55am

Body Bagger

Kill 25 enemies
Mở khóa vào 21 Thg9, 2016 @ 11:27am

Corpseman

Kill 500 enemies
Mở khóa vào 1 Thg01, 2017 @ 10:03am

God of War

Kill 10,000 enemies
Mở khóa vào 22 Thg01, 2017 @ 11:03am

Second to None

Successfully defuse a bomb with less than one second remaining
Mở khóa vào 7 Thg10, 2016 @ 2:38pm

Counter-Counter-Terrorist

Kill a Counter-Terrorist while he is defusing the bomb
Mở khóa vào 12 Thg9, 2016 @ 1:07pm

Rite of First Defusal

Win a round by defusing a bomb
Mở khóa vào 15 Thg12, 2016 @ 8:41am

Short Fuse

Plant a bomb within 25 seconds (excluding Demolition mode)
Mở khóa vào 12 Thg9, 2016 @ 1:11pm

Newb World Order

Win ten rounds
Mở khóa vào 27 Thg9, 2016 @ 11:58am

Pro-moted

Win 200 rounds
Mở khóa vào 22 Thg01, 2017 @ 3:53pm

Leet-er of Men

Win 5,000 rounds
Mở khóa vào 11 Thg9, 2016 @ 5:47am

Points in Your Favor

Inflict 2,500 total points of damage to enemies
Mở khóa vào 18 Thg9, 2016 @ 11:21am

You've Made Your Points

Inflict 50,000 total points of damage to enemies
Mở khóa vào 16 Thg12, 2016 @ 1:14pm

A Million Points of Blight

Inflict 1,000,000 total points of damage to enemies
Mở khóa vào 27 Thg9, 2016 @ 11:58am

Ballistic

In Classic mode, kill four enemy players within fifteen seconds
Mở khóa vào 29 Thg9, 2016 @ 9:11am

Lost and F0wnd

Kill an enemy with a gun they dropped during the current round
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 8:49am

Cowboy Diplomacy

Rescue 100 hostages
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 9:51am

SAR Czar

Rescue 500 hostages
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 8:43am

Good Shepherd

Rescue all hostages in a single round
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 8:43am

Freed With Speed

Rescue all hostages within 90 seconds
Mở khóa vào 28 Thg10, 2016 @ 10:34am

Ammo Conservation

Kill two enemy players with a single bullet
Mở khóa vào 13 Thg9, 2016 @ 1:44am

War Bonds

Earn $50,000 total cash
Mở khóa vào 30 Thg10, 2016 @ 12:27pm

Spoils of War

Earn $2,500,000 total cash
Mở khóa vào 22 Thg01, 2017 @ 4:13pm

Blood Money

Earn $50,000,000 total cash
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 7:16am

Premature Burial

Kill an enemy with a grenade after dying
Mở khóa vào 10 Thg12, 2016 @ 12:23pm

Desert Eagle Expert

Kill 200 enemies with the Desert Eagle
Mở khóa vào 2 Thg11, 2016 @ 9:57am

Glock-18 Expert

Kill 100 enemies with the Glock-18
Mở khóa vào 15 Thg10, 2016 @ 2:32pm

Dual Berettas Expert

Kill 25 enemies with the Dual Berettas
Mở khóa vào 24 Thg10, 2016 @ 9:37am

Five-SeveN Expert

Kill 25 enemies with the Five-SeveN
Mở khóa vào 10 Thg12, 2016 @ 12:23pm

Pistol Master

Unlock all Pistol kill awards
Mở khóa vào 17 Thg12, 2016 @ 10:53am

AWP Expert

Kill 500 enemies with the AWP
Mở khóa vào 1 Thg01, 2017 @ 8:19am

AK-47 Expert

Kill 1,000 enemies with the AK-47
Mở khóa vào 27 Thg11, 2016 @ 7:38am

M4 AR Expert

Kill 1,000 enemies with an M4 Assault Rifle
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 11:07am

AUG Expert

Kill 250 enemies with the AUG
Mở khóa vào 2 Thg11, 2016 @ 7:57am

FAMAS Expert

Kill 100 enemies with the FAMAS
Mở khóa vào 31 Thg10, 2016 @ 10:16am

G3SG1 Expert

Kill 100 enemies with the G3SG1
Mở khóa vào 1 Thg01, 2017 @ 8:19am

Rifle Master

Unlock all rifle kill awards
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 12:47pm

P90 Expert

Kill 500 enemies with the P90
Mở khóa vào 5 Thg11, 2016 @ 1:25pm

MAC-10 Expert

Kill 100 enemies with the MAC-10
Mở khóa vào 16 Thg12, 2016 @ 10:10am

UMP-45 Expert

Kill 250 enemies with the UMP-45
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 4:04pm

Sub-Machine Gun Master

Unlock all sub-machine gun kill awards
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 6:55am

XM1014 Expert

Kill 200 enemies with the XM1014
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 6:55am

Shotgun Master

Unlock all shotgun kill awards
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 8:05am

HE Grenade Expert

Kill 100 enemies with the HE grenade
Mở khóa vào 15 Thg12, 2016 @ 7:57am

Knife Expert

Kill 100 enemies with the knife
Mở khóa vào 27 Thg11, 2016 @ 7:29am

M249 Expert

Kill 100 enemies with the M249
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 8:05am

Master At Arms

Unlock every weapon kill award
Mở khóa vào 25 Thg9, 2016 @ 11:19am

The Cleaner

In Classic mode, kill five enemies in a single round
Mở khóa vào 1 Thg10, 2016 @ 1:36pm

Variety Hour

Get kills with five different guns in a single round
Mở khóa vào 27 Thg12, 2016 @ 8:49am

Dead Shepherd

Kill an enemy who is carrying a hostage
Mở khóa vào 13 Thg9, 2016 @ 2:27am

War of Attrition

Be the last player alive in a round with five players on your team
Mở khóa vào 12 Thg9, 2016 @ 1:06pm

Magic Bullet

Kill an enemy with the last bullet in your magazine (excluding sniper rifles and Zeus x27)
Mở khóa vào 9 Thg10, 2016 @ 11:32am

Kill One, Get One Spree

Kill an enemy player who has just killed four of your teammates within 15 seconds
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 12:44pm

A World of Pane

Shoot out 14 windows in a single round on Office
Mở khóa vào 25 Thg9, 2016 @ 10:00am

Battle Sight Zero

Kill 250 enemies with headshots
Mở khóa vào 11 Thg9, 2016 @ 6:07am

Primer

Do at least 95% damage to an enemy who is then killed by a another player
Mở khóa vào 13 Thg9, 2016 @ 2:47am

Finishing Schooled

Kill an enemy who has been reduced to less than 5% health by other players
Mở khóa vào 11 Thg9, 2016 @ 5:24am

Shot With Their Pants Down

Kill an enemy while they are reloading
Mở khóa vào 11 Thg11, 2016 @ 11:15am

Blind Ambition

Kill 25 enemies blinded by flashbangs
Mở khóa vào 14 Thg9, 2016 @ 12:14pm

Blind Fury

Kill an enemy while you are blinded from a flashbang
Mở khóa vào 4 Thg11, 2016 @ 12:54pm

Friendly Firearms

Kill 100 enemies with enemy weapons
Mở khóa vào 5 Thg11, 2016 @ 2:20pm

Expert Marksman

Get a kill with every weapon
Mở khóa vào 22 Thg01, 2017 @ 7:12am

Shrapnelproof

Take 80 points of damage from enemy grenades and still survive the round
Mở khóa vào 13 Thg9, 2016 @ 2:34am

Make the Cut

Win a knife fight
Mở khóa vào 23 Thg01, 2017 @ 10:43am

The Bleeding Edge

Win 100 knife fights
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 7:07am

Defuse This!

Kill the defuser with an HE grenade
Mở khóa vào 14 Thg9, 2016 @ 11:46am

Hip Shot

Kill an enemy with an un-zoomed sniper rifle
Mở khóa vào 18 Thg9, 2016 @ 11:27am

Eye to Eye

Kill a zoomed-in enemy sniper with a sniper rifle of your own
Mở khóa vào 28 Thg01, 2017 @ 12:31am

Sknifed

Kill a zoomed-in enemy sniper with a knife
Mở khóa vào 15 Thg10, 2016 @ 1:44pm

Snipe Hunter

Kill 100 zoomed-in enemy snipers
Mở khóa vào 14 Thg9, 2016 @ 11:59am

Dead Man Stalking

Kill an enemy while at one health
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 7:07am

Three the Hard Way

Kill three enemies with a single HE grenade
Mở khóa vào 16 Thg01, 2017 @ 3:12pm

Street Fighter

Kill an enemy with a knife during the Pistol Round in a Classic match
Mở khóa vào 13 Thg9, 2016 @ 12:34pm

Blitzkrieg

Win a round against five enemies in less than thirty seconds
Mở khóa vào 31 Thg10, 2016 @ 2:03pm

Piece Initiative

Win 5 Pistol Rounds in Competitive Mode
Mở khóa vào 9 Thg11, 2016 @ 11:26am

Give Piece a Chance

Win 25 Pistol Rounds in Competitive Mode
Mở khóa vào 22 Thg01, 2017 @ 3:44pm

Piece Treaty

Win 250 Pistol Rounds in Competitive Mode
Mở khóa vào 22 Thg01, 2017 @ 6:57am

Clusterstruck

Kill five enemies with a bomb you have planted
Mở khóa vào 22 Thg01, 2017 @ 10:55am

Wild Gooseman Chase

As the last living Terrorist, distract a defuser long enough for the bomb to explode
Mở khóa vào 5 Thg11, 2016 @ 6:48am

Blast Will and Testament

Win a round by picking up the bomb from a fallen comrade and successfully planting it
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 6:21am

Target-Hardened

Survive damage from five different enemies within a round
Mở khóa vào 12 Thg9, 2016 @ 1:06pm

Mercy Rule

Kill the entire opposing team without any members of your team dying
Mở khóa vào 27 Thg9, 2016 @ 12:00pm

Clean Sweep

Kill the entire opposing team without any members of your team taking damage
Mở khóa vào 15 Thg10, 2016 @ 2:28pm

Akimbo King

Use Dual Berettas to kill an enemy player that is also wielding Dual Berettas
Mở khóa vào 13 Thg9, 2016 @ 3:33am

The Unstoppable Force

Kill four enemies within a single round
Mở khóa vào 29 Thg9, 2016 @ 9:12am

The Immovable Object

Kill an enemy who has killed four of your teammates within the current round
Mở khóa vào 1 Thg10, 2016 @ 1:42pm

Head Shred Redemption

Kill five enemy players with headshots in a single round
Mở khóa vào 22 Thg01, 2017 @ 4:18pm

Italy Map Veteran

Win 100 rounds on Italy
Mở khóa vào 22 Thg01, 2017 @ 4:19pm

Office Map Veteran

Win 100 rounds on Office
Mở khóa vào 22 Thg01, 2017 @ 3:52pm

Aztec Map Veteran

Win 100 rounds on Aztec
Mở khóa vào 20 Thg01, 2017 @ 9:41am

Dust Map Veteran

Win 100 rounds on Dust
Mở khóa vào 7 Thg10, 2016 @ 2:38pm

Dust2 Map Veteran

Win 100 rounds on Dust2
Mở khóa vào 25 Thg11, 2016 @ 1:03pm

Inferno Map Veteran

Win 100 rounds on Inferno
Mở khóa vào 27 Thg12, 2016 @ 7:49am

Nuke Map Veteran

Win 100 rounds on Nuke
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 12:04pm

Shorttrain Map Veteran

Win five matches on Shorttrain
Mở khóa vào 12 Thg11, 2016 @ 12:47pm

Death From Above

Kill an enemy while you are airborne
Mở khóa vào 19 Thg9, 2016 @ 2:00pm

Bunny Hunt

Kill an airborne enemy
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 7:01am

Aerial Necrobatics

Kill an airborne enemy while you are also airborne
Mở khóa vào 27 Thg9, 2016 @ 10:59am

Black Bag Operation

Win a round without making any footstep noise, killing at least one enemy
Mở khóa vào 22 Thg01, 2017 @ 6:57am

Cold War

Win a round in which no enemy players die
Mở khóa vào 3 Thg12, 2016 @ 4:52pm

Killanthropist

Donate 100 weapons to your teammates
Mở khóa vào 16 Thg01, 2017 @ 3:06pm

The Frugal Beret

Win ten rounds in a row without dying or spending any cash in Classic mode
Mở khóa vào 27 Thg11, 2016 @ 12:46pm

Defusus Interruptus

Stop defusing the bomb long enough to kill an enemy, then successfully finish defusing it
Mở khóa vào 22 Thg9, 2016 @ 9:33am

Participation Award

Kill an enemy within three seconds after they recover a dropped bomb
Mở khóa vào 11 Thg9, 2016 @ 5:48am

Repeat Offender

Dominate an enemy
Mở khóa vào 13 Thg9, 2016 @ 12:40pm

Decimator

Dominate ten enemies
Mở khóa vào 11 Thg9, 2016 @ 5:49am

Overkill

Kill an enemy whom you are already dominating
Mở khóa vào 30 Thg9, 2016 @ 11:07am

Command and Control

Kill 100 enemies whom you are already dominating
Mở khóa vào 11 Thg9, 2016 @ 5:13am

Insurgent

Kill an enemy who is dominating you
Mở khóa vào 6 Thg10, 2016 @ 10:26am

Can't Keep a Good Man Down

Kill 20 enemies who are dominating you
Mở khóa vào 13 Thg9, 2016 @ 3:35am

Hat Trick

Dominate three enemies simultaneously
Mở khóa vào 25 Thg9, 2016 @ 10:14am

Ten Angry Men

Kill 10 enemies you are already dominating during a single match
Mở khóa vào 13 Thg9, 2016 @ 3:38am

Excessive Brutality

Kill an enemy whom you are dominating four additional times
Mở khóa vào 17 Thg12, 2016 @ 11:08am

Spray and Pray

Kill two enemies while you are blinded from a flashbang
Mở khóa vào 22 Thg01, 2017 @ 10:10am

The Road to Hell

Blind an enemy player who then kills a teammate
Mở khóa vào 11 Thg9, 2016 @ 5:10am

Avenging Angel

Kill an enemy who has killed a player on your friends list in the same round
Mở khóa vào 11 Thg9, 2016 @ 5:38am

Denied!

Kill a player who is on gold knife level in Arms Race Mode
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 12:07pm

Marksman

Win a match on every Arms Race and Demolition map
Mở khóa vào 8 Thg12, 2016 @ 11:51am

Shoots Vet

Win five matches in Arms Race Mode on Shoots
Mở khóa vào 9 Thg10, 2016 @ 9:12am

Shorter Fuse

Plant five bombs in Demolition Mode
Mở khóa vào 10 Thg12, 2016 @ 9:23am

Quick Cut

Defuse five bombs in Demolition mode
Mở khóa vào 13 Thg9, 2016 @ 12:40pm

Vacation

Win five matches on Lake
Mở khóa vào 27 Thg9, 2016 @ 11:49am

My House

Win five matches on Safehouse
Mở khóa vào 13 Thg9, 2016 @ 3:33am

Run of the Mill

Win five matches on Sugarcane
Mở khóa vào 17 Thg9, 2016 @ 11:38am

Marcsman

Win five matches on St. Marc
Mở khóa vào 11 Thg9, 2016 @ 5:43am

Knife on Knife

Kill an enemy who is on gold knife level with your own knife in Arms Race Mode
Mở khóa vào 10 Thg11, 2016 @ 12:25pm

Level Playing Field

Kill an enemy who is on gold knife level with a sub-machine gun in Arms Race Mode
Mở khóa vào 28 Thg10, 2016 @ 11:27am

Practice Practice Practice

Play 100 matches of Arms Race or Demolition mode
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 8:14am

Gun Collector

Play 500 matches of Arms Race or Demolition mode
Mở khóa vào 23 Thg01, 2017 @ 2:52pm

King of the Kill

Play 5,000 matches of Arms Race or Demolition mode
Mở khóa vào 14 Thg9, 2016 @ 11:51am

Gungamer

Win one match in Arms Race or Demolition mode
Mở khóa vào 16 Thg10, 2016 @ 6:47am

Keep on Gunning

Win 25 matches in Arms Race or Demolition mode
Mở khóa vào 1 Thg01, 2017 @ 10:07am

Kill of the Century

Win 100 matches in Arms Race or Demolition mode
Mở khóa vào 23 Thg01, 2017 @ 9:55am

The Professional

Win 500 matches in Arms Race or Demolition mode
Mở khóa vào 23 Thg01, 2017 @ 10:08am

Cold Pizza Eater

Win 1,000 matches in Arms Race or Demolition mode
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 11:56am

Tourist

Play a round on every Arms Race and Demolition map
Mở khóa vào 6 Thg01, 2017 @ 4:24pm

Rampage!

Win an Arms Race match without dying
Mở khóa vào 11 Thg9, 2016 @ 5:53am

FIRST!

Be the first player to get a kill in an Arms Race or Demolition match
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 11:57am

First Things First

Personally kill the entire Terrorist team before the bomb is planted in Demolition Mode
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 12:15pm

Target Secured

Personally kill the entire Counter-Terrorist team before the bomb is planted in Demolition Mode
Mở khóa vào 1 Thg10, 2016 @ 3:22am

One Shot One Kill

Kill three consecutive players using the first bullet of your gun in Arms Race mode
Mở khóa vào 2 Thg11, 2016 @ 6:09am

Conservationist

Win an Arms Race match without reloading any of your weapons
Mở khóa vào 13 Thg9, 2016 @ 3:13am

Base Scamper

Kill an enemy just as their respawn protection ends in Arms Race mode
Mở khóa vào 11 Thg9, 2016 @ 5:15am

Born Ready

Kill an enemy with the first bullet after your respawn protection ends in Arms Race mode
Mở khóa vào 11 Thg9, 2016 @ 5:18am

Still Alive

Survive more than 30 seconds with less than ten health in Arms Race or Demolition mode
Mở khóa vào 8 Thg12, 2016 @ 11:51am

Awardist

Earn 100 achievements
Mở khóa vào 3 Thg11, 2016 @ 11:37am

Bank On It

Win five matches on Bank
Mở khóa vào 1 Thg10, 2016 @ 12:41pm

Baggage Claimer

Win five matches in Arms Race Mode on Baggage
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 4:04pm

PP-Bizon Expert

Kill 250 enemies with the PP-Bizon
Mở khóa vào 10 Thg11, 2016 @ 10:44am

Tec-9 Expert

Kill 100 enemies with the Tec-9
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 1:13pm

Zeus x27 Expert

Kill 10 enemies with the Zeus x27
Mở khóa vào 30 Thg9, 2016 @ 11:30am

P2000/USP Tactical Expert

Kill 100 enemies with the P2000 or USP
Mở khóa vào 29 Thg9, 2016 @ 12:03pm

P250 Expert

Kill 25 enemies with the P250
Mở khóa vào 28 Thg10, 2016 @ 11:25am

SCAR-20 Expert

Kill 100 enemies with the SCAR-20
Mở khóa vào 3 Thg11, 2016 @ 4:23pm

SG553 Expert

Kill 100 enemies with the SG553
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 1:03pm

SSG 08 Expert

Kill 100 enemies with the SSG 08
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 12:29pm

MP7 Expert

Kill 250 enemies with the MP7
Mở khóa vào 2 Thg12, 2016 @ 2:30pm

MP9 Expert

Kill 100 enemies with the MP9
Mở khóa vào 30 Thg10, 2016 @ 1:47pm

MAG-7 Expert

Kill 50 enemies with the MAG-7
Mở khóa vào 4 Thg11, 2016 @ 11:59am

Sawed-Off Expert

Kill 50 enemies with the Sawed-Off
Mở khóa vào 9 Thg11, 2016 @ 10:45am

Nova Expert

Kill 100 enemies with the Nova
Mở khóa vào 3 Thg11, 2016 @ 4:26pm

Negev Expert

Kill 100 enemies with the Negev
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 8:04am

Flame Expert

Kill 100 enemies with the Molotov or Incendiary grenade
Mở khóa vào 22 Thg01, 2017 @ 4:03pm

Train Map Veteran

Win 100 rounds on Train
Mở khóa vào 27 Thg11, 2016 @ 7:06am

Galil AR Expert

Kill 250 enemies with the Galil AR