76561198259460095
 
 
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
1070 ngày từ lần cấm cuối