Huy hiệu Death Goat
The Defiled
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 28 Thg12, 2016 @ 5:32am
Razor for a Goat
1 trong 9, sê-ri 1
Dimethyltryptamine Goat
2 trong 9, sê-ri 1
Death ov Death Goat
3 trong 9, sê-ri 1
Accuser - Seducer - Destroyer
4 trong 9, sê-ri 1
Birth ov the Death Goat
5 trong 9, sê-ri 1
Death ov Death Witch
6 trong 9, sê-ri 1
Death ov Death Kitty
7 trong 9, sê-ri 1
Death ov Death Tank
8 trong 9, sê-ri 1
Death ov Death Granny
9 trong 9, sê-ri 1