Hапкапатёя
Hank   Seattle, Washington, United States
 
 
• 👽⟟⏁⋉⟒👽⟒⋔⍜⊑👽⍀⏃⏁⏃⌿⏃⍀⏃⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⎍⋔⎍👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍀⏃⏁⟒⎅⏃⟒👽⌰⏃⏁⟒⟒⎅⏃⟒👽⋔⍜⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍜⌰⋔⟒⋏⏃👽⎅⟒⌿⏃⎅⏃⍀⟟👽⏃⋔⟒⋏⍜👽 ⎅⟟⋔⟒⎅⏃⟒👽• 👽⟟⏁⋉⟒👽⟒⋔⍜⊑👽⍀⏃⏁⏃⌿⏃⍀⏃⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⎍⋔⎍👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍀⏃⏁⟒⎅⏃⟒👽⌰⏃⏁⟒⟒⎅⏃⟒👽⋔⍜⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍜⌰⋔⟒⋏⏃👽⎅⟒⌿⏃⎅⏃⍀⟟👽⏃⋔⟒⋏⍜👽 ⎅⟟⋔⟒⎅⏃⟒👽• 👽⟟⏁⋉⟒👽⟒⋔⍜⊑👽⍀⏃⏁⏃⌿⏃⍀⏃⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⎍⋔⎍👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍀⏃⏁⟒⎅⏃⟒👽⌰⏃⏁⟒⟒⎅⏃⟒👽⋔⍜⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍜⌰⋔⟒⋏⏃👽⎅⟒⌿⏃⎅⏃⍀⟟👽⏃⋔⟒⋏⍜👽 ⎅⟟⋔⟒⎅⏃⟒👽• 👽⟟⏁⋉⟒👽⟒⋔⍜⊑👽⍀⏃⏁⏃⌿⏃⍀⏃⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⎍⋔⎍👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍀⏃⏁⟒⎅⏃⟒👽⌰⏃⏁⟒⟒⎅⏃⟒👽⋔⍜⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍜⌰⋔⟒⋏⏃👽⎅⟒⌿⏃⎅⏃⍀⟟👽⏃⋔⟒⋏⍜👽 ⎅⟟⋔⟒⎅⏃⟒👽• 👽⟟⏁⋉⟒👽⟒⋔⍜⊑👽⍀⏃⏁⏃⌿⏃⍀⏃⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⎍⋔⎍👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍀⏃⏁⟒⎅⏃⟒👽⌰⏃⏁⟒⟒⎅⏃⟒👽⋔⍜⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍜⌰⋔⟒⋏⏃👽⎅⟒⌿⏃⎅⏃⍀⟟👽⏃⋔⟒⋏⍜👽 ⎅⟟⋔⟒⎅⏃⟒👽• 👽⟟⏁⋉⟒👽⟒⋔⍜⊑👽⍀⏃⏁⏃⌿⏃⍀⏃⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⎍⋔⎍👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍀⏃⏁⟒⎅⏃⟒👽⌰⏃⏁⟒⟒⎅⏃⟒👽⋔⍜⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍜⌰⋔⟒⋏⏃👽⎅⟒⌿⏃⎅⏃⍀⟟👽⏃⋔⟒⋏⍜👽 ⎅⟟⋔⟒⎅⏃⟒👽• 👽⟟⏁⋉⟒👽⟒⋔⍜⊑👽⍀⏃⏁⏃⌿⏃⍀⏃⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⎍⋔⎍👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍀⏃⏁⟒⎅⏃⟒👽⌰⏃⏁⟒⟒⎅⏃⟒👽⋔⍜⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍜⌰⋔⟒⋏⏃👽⎅⟒⌿⏃⎅⏃⍀⟟👽⏃⋔⟒⋏⍜👽 ⎅⟟⋔⟒⎅⏃⟒👽• 👽⟟⏁⋉⟒👽⟒⋔⍜⊑👽⍀⏃⏁⏃⌿⏃⍀⏃⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⎍⋔⎍👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍀⏃⏁⟒⎅⏃⟒👽⌰⏃⏁⟒⟒⎅⏃⟒👽⋔⍜⟒👽⎅⍜⍀⟟⋔⟒👽⏃⋔⟒⋏⍜👽⍜⌰⋔⟒⋏⏃👽⎅⟒⌿⏃⎅⏃⍀⟟👽⏃⋔⟒⋏⍜👽 ⎅⟟⋔⟒⎅⏃⟒👽• ձեզ հրավիրում են ծառ գնալ 🌴🌳🌱🌲եթե չգնաք 🚶🏻‍♂️մենք ձեզ զոհելու ենք 🔪 և դուք հավիտյան ծառի մեջ կլինեք 👁👄👁 👹🌱🌴🌳🌱• ձեզ հրավիրում են ծառ գնալ 🌴🌳🌱🌲եթե չգնաք 🚶🏻‍♂️մենք ձեզ զոհելու ենք 🔪 և դուք հավիտյան ծառի մեջ կլինեք 👁👄👁 👹🌱🌴🌳🌱• ձեզ հրավիրում են ծառ գնալ 🌴🌳🌱🌲եթե չգնաք 🚶🏻‍♂️մենք ձեզ զոհելու ենք 🔪 և դուք հավիտյան ծառի մեջ կլինեք 👁👄👁 👹🌱🌴🌳🌱• ձեզ հրավիրում են ծառ գնալ 🌴🌳🌱🌲եթե չգնաք 🚶🏻‍♂️մենք ձեզ զոհելու ենք 🔪 և դուք հավիտյան ծառի մեջ կլինեք 👁👄👁 👹🌱🌴🌳🌱• ձեզ հրավիրում են ծառ գնալ 🌴🌳🌱🌲եթե չգնաք 🚶🏻‍♂️մենք ձեզ զոհելու ենք 🔪 և դուք հավիտյան ծառի մեջ կլինեք 👁👄👁 👹🌱🌴🌳🌱• ձեզ հրավիրում են ծառ գնալ 🌴🌳🌱🌲եթե չգնաք 🚶🏻‍♂️մենք ձեզ զոհելու ենք 🔪 և դուք հավիտյան ծառի մեջ կլինեք 👁👄👁 👹🌱🌴🌳🌱• ձեզ հր
Currently Offline
Rarest Achievement Showcase
CrashOverride0331 Nov 5, 2021 @ 12:24am 
░░░░█▒▒▄▀▀▀▀▀▄▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▀▀▀▀▀▀▄
░░▄▀▒▒▒▄█████▄▒█▒▒▒▒▒▒▒█▒▄█████▄▒█
░█▒▒▒▒▐██▄████▌▒█▒▒▒▒▒█▒▐██▄████▌▒█
▀▒▒▒▒▒▒▀█████▀▒▒█▒░▄▒▄█▒▒▀█████▀▒▒▒█
▒▒▐▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒█▒░▒▒▀▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
▒▌▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▄▀▒░▒▄█▄█▄▒▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌
▒▌▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▀▄▒▒█▌▌▌▌▌█▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐
▒▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌▒▒▀███▀▒▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌
▀▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
Canderous Galm Aug 3, 2016 @ 9:27pm 
_____GGGGGG
___GG_______GG
__GG
_GG
_GG_________GGG
__GG_________GG
___GG_______GG
____GGGGGGG
_____GGGGGG
___GG_______GG
__GG
_GG
_GG_________GGG
__GG_________GG
___GG_______GG
____GGGGGGG
LivelyJoker Mar 4, 2016 @ 2:04am 
…..'|:::::::,': : : : : : :_„„-: : : : : : : : ~--„_: |'
……|::::::|: : : „--~~'''~~''''''''-„…_..„~''''''''''''¯¯|¯",
……|:::::,':_„„-|: : :_„---~: : :|''¯¯''''|: ~---„_: |¯¯|
…..,~-,_/'': : : |: :(_ o__): : |: : : :|:(_o__): \.. |
…../,'-,: : : : : ''-,_______,-'': : : : ''-„______\-'
…..\: :|: : : : : : : : : : : : : :„: : : : :-,: : : : : :\
……',:': : : : : : : : : : : : :,-'__: : : :_',: : : : ,'
…….'-,-': : : : : :___„-: : :'': : ¯''~~'': ': : ~--|'
……….|: ,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|
……….'|: \: : : : : : : : -,„_„„-~~--~--„_: : : | Propane
………..|: \: : : : : : : : : : : :-------~: : : : : |
………..|: :''-,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|
………..',: : :''-, : : : : : : : : : : : : : : : : : ,'
…………| : : : : : : : : :_ : : : : : : : : : : ,-'
…………|: : : : : : : : : : '''~----------~'': :,'
Superwalnut Jun 24, 2015 @ 5:13pm 
___________________________######_________
___________________________######_________
____________________________####__________
_____________________________##___________
___________________________######_________
__________________________#######_________
__####__________________#########_________
_######________________###_######_________
_######_______________###__######_________
__####_______________###___######_________
_____##################____######_________
_____############################_________
______#################____######_________
_______###_______#####_____######_________
______###_______#####______######_________
_____###________#####______######_________
#######_________##########_##############_
Tim May 31, 2015 @ 3:30pm 
………….……………………. „-/*"\„,„,
…….…………………….¸„-^"¯ :\_ / o '"*'"¯/' WOOF WOOF
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : : ¸„,-~"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :- GIVE THIS CUTE DOG
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯ TO PEOPLE YOU CARE ABOUT
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~
Tim May 9, 2015 @ 4:40pm 
░░░▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄
░░█░░░░░░░░░░░░█
░█░░░░░░░░░░░░░░█
█▀▀██▐███▀▀██▐████
█░░█▌████░░█▌█████
█░░░▀▀▀▀░░░░▀▀▀▀░█
█░░░░█░░░░░░░░█░░█
█░░░░░█░░░░░░█░░░█
░█░░░░░▀▀▀▀▀▀░░░█
░░█░░░░░░░░░░░░█
░░░▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀
It's COOL to be gay!
Post this on the wall of a homosexual friend and tell them how COOL they are