Haarah
Greykhan / Prometheus   Czech Republic
 
 
Founder of the Renaissance gaming community
https://discord.io/renaissance
Trưng bày thành tựu
1,054
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
36%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Stalkerish party style
1