JJ
 
Hồ sơ này không công khai.
 
Nhiều lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
1032 ngày từ lần cấm cuối