Huy hiệu Gratuitous Space Battles
Construction phase 5
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 1 Thg06, 2015 @ 9:22pm
(0)
Federation
1 trong 10, sê-ri 1
(0)
Empire
2 trong 10, sê-ri 1
(0)
Alliance
3 trong 10, sê-ri 1
(0)
Rebels
4 trong 10, sê-ri 1
(0)
Order
5 trong 10, sê-ri 1
(0)
Tribe
6 trong 10, sê-ri 1
(0)
Swarm
7 trong 10, sê-ri 1
(0)
Parasites
8 trong 10, sê-ri 1
(0)
Nomads
9 trong 10, sê-ri 1
(0)
Outcasts
10 trong 10, sê-ri 1