Huy hiệu Punch Club
Legend
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 7 Thg02, 2016 @ 6:44pm
(0)
Teddy
1 trong 8, sê-ri 1
(0)
Ivangief
2 trong 8, sê-ri 1
(0)
Kulk Kogan
3 trong 8, sê-ri 1
(0)
Mighty Bruce
4 trong 8, sê-ri 1
(0)
Big Bobo
5 trong 8, sê-ri 1
(0)
Master
6 trong 8, sê-ri 1
(0)
Bill
7 trong 8, sê-ri 1
(0)
Mark
8 trong 8, sê-ri 1