px. Norris
Dresden, Sachsen, Germany
 
 
TFC experience:
   sci (German)
   AF (Austrian)
   rJ (Scottish)
   myT1nk (German)
   GER (Team GER)

TF2 experience:
   HA (Austrian)
   S@W (German)
   TRIAD (German)
   Paroxysm (European)
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 68 ngày trước