Gedzooo
Урош Секулић   Serbia
 
 
✭Cᴜʀʀᴇɴᴛ ʀᴀɴᴋ : Tʜᴇ Gʟᴏʙᴀʟ Eʟɪᴛᴇ
✭Fᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ Wᴇᴀᴘᴏɴs:AWP,AK-47
✭Aɢᴇ:19Currently Online

Recent Activity

192 hrs on record
last played on Sep 24
575 hrs on record
last played on Sep 21
0.2 hrs on record
last played on Sep 19
Gedzooo Dec 24, 2017 @ 1:35am 
_________oBBBBB8o____oBBBBBBB8,
_____o8BBBBBBBBBBB__BBBBBBBBB8________o88o,
___o8BBBBBB**8BBBB__BBBBBBBBBB_____oBBBBBBBo,
__oBBBBBBB*___***___BBBBBBBBBB_____BBBBBBBBBBo,
_8BBBBBBBBBBooooo___*BBBBBBB8______*BB*_8BBBBBBo,
_8BBBBBBBBBBBBBBBB8ooBBBBBBB8___________8BBBBBBB8,
__*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8_o88BB88BBBBBBBBBBBB,
____*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
______**8BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
___________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8*,
____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8888**,
_____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
_____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
______________*BBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
_______________*BBBBBBBBBBBBBBBB*,
________________8BBBBBBBBBBBBBBB8,
_________________8BBBBBBBBBBBBBBBo,
__________________BBBBBBBBBBBBBBB8,
__________________BBBBBBBBBBBBBBBB.
I$$A Dec 12, 2017 @ 12:58pm 
+rep :):csgoa:
Hiep Dec 12, 2017 @ 12:57pm 
+rep good
OposX2 Dec 12, 2017 @ 12:57pm 
+rep good player
KatarinaAmi Aug 7, 2017 @ 1:23pm 
Signed by Ami :BSheart::BITRAY_CrazyCube:
Deni Jul 27, 2017 @ 3:36pm 
Touched by Danny